Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(3): 150 -159

Diagnostika ischemických CMP - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v  praxi

Diagnostic approach to ischaemic stroke - a review of imaging methods and their application in clinical practice

Petra Cimflová1,2, Kateřina Vališ1,2, Ondřej Volný2,3,4, Jan Vinklárek2,3, Michal Haršány2,3, Robert Mikulík2,3
1 Klinika zobrazovacích metod, FN u svaté Anny Brno a LF Masarykovy univerzity Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u svaté Anny Brno
3 I. neurologická klinika, FN u svaté Anny Brno a LF Masarykovy univerzity Brno
4 Departments of Clinical Neurosciences, Calgary Stroke Program, Cumming School of Medicine, University of Calgary, Calgary, Canada
Hlavní stanovisko práce

Zobrazovací metody mají zcela zásadní úlohu v diagnostice cévních mozkových příhod. Dostupné automatické softwarové analýzy slouží k urychlení triáže pacientů indikovaných k mechanické trombektomii.

SOUHRN

Cimflová P, Vališ K, VolnýO, VinklárekJ, Haršány M, Mikulík R. Diagnostika ischemických CMP - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi

Zobrazovací metody mají nezastupitelnou roli v diagnostice cévních mozkových příhod (CMP). Výpočetní tomografie (CT) mozku je stále nejrozšířenější a  nejvíce využívanou zobrazovací metodou. MR je významné u CMP ve vertebrobazilárním povodí, u pacientů s nejasnou dobou vzniku CMP a k odlišení tzv. stroke mimics. Nativní CT je nezbytným zobrazením u všech pacientů s  podezřením na akutní CMP k vyloučení jiné patologie (krvácení či tumor) a k posouzení stáří a rozsahu ischemie. CT angiografie je nezbytná u pacientů indikovaných k mechanické trombektomii k lokalizaci tepenného uzávěru. Cílem perfuzní analýzy je odlišení jádra ischemie (core) a ischemickou penumbra. Pro relevantní hodnocení změn na CT je neméně důležité i korektní postprocesingové nastavení. V současné době jsou dostupné softwarové balíčky k automatické analýze ASPECTS, hodnocení kolaterálního toku a k vyhodnocení CT/MR perfuzního vyšetření. Hlavním přínosem softwarového zpracování je snížení variability hodnocení a urychlení triáže pacientů indikovaných k mechanické trombektomii.

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, počítačová tomografie, CTangiografie, CT perfuze, magnetická rezonance, sofwarová analýza

Major statement

Imaging methods have a crucial role in stroke diagnostics. The main benefit of automatic software postprocessing is the faster triage of patients indicated for mechanical thrombectomy.

SUMMARY

Cimflová P, Vališ K, Volný O, Vinklárek J, Haršány M, Mikulík R. Diagnostic approach to ischaemic stroke - a review of imaging methods and their application in clinical practice

Imaging methods play a crucial role in stroke diagnostics. Computed tomography (CT) remains the most used imaging method in stroke management. MRI is important in diagnoses of stroke in vertebrobasilar circulation, in patients with unknown stroke symptom onset and in diagnostics of stroke mimics. Non-contrast CT is compulsory in all patients with suspected acute stroke to exclude other pathologies (e.g. hemorrhage, tumor) and to assess the age and the extent of ischemie changes. CT angiography is required in all patients indicated for mechanical thrombectomy to detect and localize the arterial occlusion. The main goal of perfusion analysis is to identify the ischemie core and distinguish it from ischemie penumbra. To have a reliable interpretation of ischemie changes on CT, it is important to set up correct postprocessing. Nowadays, multiple software packages are available which enable automatic analysis of ASPECTS, collateral status and perfusion. The main benefits of automatic postprocessing are a decrease in variability of the assessment and faster triage of patients indicated for mechanical thrombectomy.

Key words: ischemic stroke, computed tomography, CT angiography, CT perfusion, magnetic resonance, automatic software analysis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět