Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(3): 167 -173

Cytotoxický edém a jeho vývoj u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou v zadním povodí

Evolution ofcytotoxic edema in posterior circulation ischemic stroke

Jakub Čivrný1, Tomáš Dorňák2, Tomáš Fürst3, Miroslav Heřman1, Marie Černá1
1 Radiologická klinika FN a LF UP v Olomouci
2 Neurologická klinika, FN a LF UP v Olomouci
3 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UP v Olomouci
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je zhodnotit využití magnetické rezonance v zobrazování akutních ischemických cévních mozkových příhod.

SOUHRN

Čivrný J, Dorňák T, Fürst T, Černá M, Heřman M. Cytotoxický edém a jeho vývoj u  pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou v zadním povodí

Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit časný vývoj ischemických změn na MR mozku u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) v zadním povodí léčených intravenózní trombolýzou (IVT) a/nebo mechanickou trombektomií (MT) a zhodnotit možnost využití získaných poznatků k předpovědi úspěšnosti léčby.

Metodika: Retrospektivně byla zhodnocena MR vyšetření provedená v období od července 2005 do září 2018 u 106 pacientů s příznaky iCMP v zadním povodí léčených IVT samostatně nebo v kombinaci s MT. Bylo provedeno hodnocení vstupního a kontrolního MR vyšetření. U pacientů se známou dobou vzniku obtíží bylo na vstupním vyšetření provedeno hodnocení neshody mezi DWI a T2-FLAIR zobrazením (tzv. DWI/FLAIR mismatch) a srovnání s časem trvání obtíží. Zaznamenaná obrazová data byla dále porovnána s výsledným klinickým stavem hodnoceným podle tříměsíční modifikované Rankinovy škály (mRS) a s časným klinickým vývojem za hospitalizace.

Výsledky: V souboru pacientů se známou dobou vzniku obtíží (95 ze 106 pacientů) byl průměrný čas od počátku klinických obtíží do MR vyšetření 160 minut (medián 140 minut, rozpětí hodnot 40 až 500). Přítomnost DWI/ FLAIR neshody byla typická pro pacienty vyšetřené do 2 hodin od začátku příznaků. U pacientů vyšetřených po 3 hodinách byla neshoda přítomna již jen v přibližně polovině případů (13/27,48,2 %). Pacienti, kteří měli již vyjádřeny změny jak na DWI, tak na T2-FLAIR, dosahovali překvapivě relativně častěji lepšího výsledného klinického stavu. Výsledek ale nebyl statisticky významný (p = 0,08).

Na kontrolních MR vyšetřeních po léčbě nebyl nalezen jediný případ kompletního vymizení cytotoxického edému, naopak ve všech případech patologického nálezu na vstupním MR došlo k následnému rozvoji korelátu na T2 obrazech.

Závěr: Přítomnost DWI/FLAIR neshody může upřesnit dobu vzniku iktu u pacientů s neznámou dobou trvání obtíží. Vstupní rozsah cytotoxického edému ani jeho následný vývoj významně nepředpovídá změnu neurologického deficitu ani výsledný klinický stav pacienta.

Klíčová slova: akutní ischemická cévní mozková příhoda, cytotoxický edém, DWI/FLAIR mismatch

Major statement

The aim of the study is to evaluate the benefit of magnetic resonance imaging in acute ischemic cerebral stroke.

SUMMARY

Čivrný J, Dorňák T, Fürst T, Černá M, Heřman M. Evolution of cytotoxic edema in posterior circulation ischemic stroke

Aim: The aim of the study was to examine early ischemic changes evolution on brain MRI as a possible predictor of treatment success in posterior circulation ischemic stroke patients treated with intravenous thrombolysis (IVT) and/or mechanicalthrombectomy (MT).

Methods: We investigated 106 patients with posterior circulation acute ischemic stroke symptoms treated with IVT a lone or IVT and MT. Both initial and early follow-up imaging was evaluated. DWI/FLAIR mismatch was evaluated in 95 patients of known time of onset. Extent end evolution of cytotoxic edema was compared with clinical outcome. Three-month modified Rankin Scale was used to measure the clinical outcome.

Results: The average time of symptom duration in a subgroup with known time of onset (95 out of 106 patients) was 160 minutes (median 140, variance 40-500). DWI/FLAIR mismatch was typical in patients with symptoms duration less than 2 hours. DWI/FLAIR mismatch was present only in approximately half (13/27, 48,2%) of the patients with symptoms duration more than 3 hours. DWI/ FLAIR mismatch negative patients had surprisingly better clinical outcome compared to DWI/FLAIR mismatch positive group, although the result was not statistically significant (p = 0.08).

We did not find a single case of total cytotoxic edema reversibility on follow-up MRI. We detected T2 hyperintensity on all follow-up MRIs.

Conclusion: DWI/FLAIR mismatch may help specify time of onset in patients with unknown duration of acute ischemic stroke symptoms. Neither extent nor evolution of cytotoxic edema predicts early response to a therapy or a good clinical outcome. Cytotoxic edema reversal was rare. We did not find a single case of complete cytotoxic edema resolution.

Key words: acute ischemic stroke, cytotoxic edema, DWI/FLAIR mismatch


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět