Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(3): 183 -190

MR u akutních patologických stavů páteře

MRI of the acute pathologic conditions of spine

Jiří Jandura, Radka Dvořáková, Pavel Ryška, Antonín Krajina
Radiologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Provedení urgentního MR zobrazení páteře by mělo být zvažováno u pacientů s  náhle vzniklou závažnou poruchou nervových funkcí, kteří by potenciálně profitovali z časného chirurgického zákroku.

SOUHRN

Jandura J, Dvořáková R, Ryška P, Krajina A. MR u akutních patologických stavů páteře

V zobrazovací diagnostice akutních patologických stavů páteře je MR metodou volby pro hodnocení změn v páteřním kanálu (míchy), vazivového aparátu a  dalších měkkotkáňových struktur. MR zobrazení skeletu páteře přináší doplňující informace k CT a RTG vyšetření. Obecně by provedení akutního MR mělo být vyhrazeno pro stavy s vyhraněnou neurologickou symptomatikou a  předpokladem časného chirurgického řešení nebo zásadní změny v terapeutickém postupu. Příkladem klinických indikací k akutnímu MR jsou: traumata s  podezřením na poranění míchy a nestabilitu páteře, známky náhle vzniklé netraumatické myelopatie nebo prudké deteriorace nervových funkcí (syndrom kaudy) a také podezření na septické zánětlivé onemocnění páteře. Základní nativní sekvence MR zobrazení bývají pro diagnostiku urgentních stavů páteře často postačující. Nicméně, difuzně vážené zobrazení, případně vyšetření s  aplikací gadoliniové kontrastní látky mohou přinést další cenné informace. K  základním nevýhodám MR proti CT (nejen u akutních stavů) patří relativně dlouhá doba vyšetření, s omezeným přístupem k nemocnému. Nelze též pominout kontraindikace k MR vyšetření, zejména když nejsou k dispozici validní anamnestická data. I z těchto důvodu musí být indikace a kutního MR zobrazení pečlivě uvážená.

Klíčová slova: páteř, magnetická rezonance, poranění páteře, onemocnění míchy, osteomyelitis, bolest zad

Major statement

Urgent MRI should be considered in the patients with sudden severe neuralfunction impaiment, who would potentially benefit from early surgery.

SUMMARY

Jandura J, Dvořáková R, Ryška P, Krajina A. MRI of the acute pathologic conditions of spine

MRI is a method of choice for the evaluation of spinal canal (chord), ligament apparate and other soft tissue structures of the spine. MRI provides additional information to the CT and X ray of the spine. Urgent MRI should be performed in the cases expressed by relevant neurologic symptomatology, with supposed follow of early surgery or essential change of therapy. Such examples of clinical indications: trauma with suspected chord injury or spinal instability, sudden onset of nontraumatic myelopathy or rapid impairment of neurologic functions and also suspicion of osteomyelitis. Native MRI is usually diagnostically sufficient in most cases. Nevertheless, diffuse weighted imaging or eventually gadolinium enhanced MRI can provide valuable supplementary information. The disadvantage of MRI compared to CT (not only in acute states) is a relatively long examination time, with limited access to the patient during data acquisition. Utmost of importace is a respect to the contraindications for MRI, especially when there are only limited anamnestic data. For that reason, the indication of acute MRI must be well considered.

Key words: spine, magnetic resonance imaging, spinal injuries, spinal cord diseases, osteomyelitis, low back pain


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět