Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(3): 160 -166

Restrikce difúze na MR mozku

Brain MRI with diffusion restriction

Zuzana Sedláčková, Jakub Čivrný, Eva Čecháková, Miroslav Heřman
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Nejtypičtějším nálezem s restrikcí difúze je akutní ischemie, s podobným obrazem se ale často setkáváme i u hematomů. Restrikci difúze také vykazují vysoce buněčné tumory, celkový souhrn diagnóz s restrikcí difúze je ale výrazně širší.

SOUHRN

Sedláčková Z, Čivrný J, Čecháková E, Heřman M. Restrikce difúze na MR mozku

Cíl: Zhodnotit MR mozku provedená na našem pracovišti za 1 rok a zjistit četnost jednotlivých diagnóz s obrazem restrikce difúze.

Metodika: Celkem jsme z 6001 MR mozku nalezli 324 vyšetření, na kterých byl obraz restrikce difúze. Na nich jsme pak hodnotili velikost, lokalizaci a u ischemií dobu uplynulou od vzniku potíží a korelát postižené oblasti na FLAIR.

Výsledky: U 189 pacientů (58 %) byla diagnostikována akutní ischemie, u 68 (21 %) krvácení (nejčastěji pooperační), u 50 (15 %) tumor a u 17 (5 %) byla etiologie jiná. Pacienti s akutní ischemií a tumory byli signifikantně starší než pacienti s ostatními diagnózami.

Závěr: V každodenní praxi se můžeme nejčastěji setkat s restrikcí difúze u  akutní ischemie, ale existují i další diagnózy s tímto nálezem, které je vhodné znát (a jsou vyjmenovány v diskusi tohoto článku). MR je třeba vždy popisovat se znalostí klinického stavu pacienta a nálezu na zbylých MR sekvencích.

Klíčová slova: absces, ischemie, lymfom, difuzní magnetická rezonance

Major statement

Most typical finding with diffusion restriction is acute ischemia, however, similar image can be frequently encountered in hematomas. Diffusion restriction can be also seen in highly cellular tumours, nevertheless, the total count of diagnoses with diffusion restriction is considerably higher.

SUMMARY

Sedláčková Z, Čivrný J, Čecháková E, Heřman M. Brain MRI with diffusion

restriction

Aim: Assessment of all brain MRIsin our hospital done during one-year period and finding out the frequency of each diagnosis with the image of diffusion restriction.

Methods: We found 324 examinations, that shown diffusion restriction out of 6.001 brain MRIs. In those we assessed size, localisation and in ischemia the time passed from the onset of a stroke and correlation of changes on FLAIR.

Results: Acute ischemia was diagnosed in 189 patients (58%), haemorrhage (mostly postoperative) in 68 (21%), tumour in 50 (15%) and other etiology in 17 patients (5%). Patients with acute ischemia and tumours were significantly older than patients in remaining groups.

Conclusion: In everyday practise we encounter diffusion restriction in acute ischemia, but there are more diagnoses with these finding, and it is good to know them (listofthemisin the discussion of this article). MR should be always described with the knowledge of patients´ clinical status and findings on remaining MRI sequences.

Key words: abscess, ischemia, lymphoma, diffusion magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět