Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(3): 191 -197

Role selektivní spinální angiografie v diagnostice durálních arteriovenózních pištělí

Role of the spinal selective angiography in diagnosis of spinal dural arteriovenous fistulas

Antonín Krajina1, Miroslav Lojík1, Dagmar Krajíčková2, Jaroslav Storm1, Pavel Ryška1, Vendelín Chovanec1, Radka Dvořáková1, Jan Raupach1, Michal Rek1, Jaroslav Adamkov3, Tomáš Česák3
1 Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2 Neurologická klinika LF a FN, Hradec Králové
3 Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Spinální selektivní angiografie patří svým rozsahem mezi nejpracnější angiografická vyšetření s vysokou radiační zátěží.

SOUHRN

Krajina A, Lojík M, Krajíčková D, Storm J, Ryška P, Chovanec V, Dvořáková R, Raupach J, Rek M, Adamkov J, Česák T. Role selektivní spinální angiografie v  diagnostice durálních arteriovenózních pištělí

Cíl: Spinální selektivní angiografie (SSA) patří svým rozsahem mezi nejpracnější angiografická vyšetření s vysokou radiační zátěží. Naše retrospektivní studie analyzovala výsledky 8leté zkušenosti jednoho pracoviště se SSA v nejčastější indikaci, kterou bylo stanovení lokalizace durální AV fistuly (dAVF).

Metodika: Od roku 2014 do roku 2019 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 50 SSA. Do studie bylo zařazeno 31 pacientů s podezřením na dAVF, průměrného věku 65,7 let (od 25 do 90 let). Všichni nemocní měli minimálně jedno MR vyšetření míchy a páteře - pro periferní pařezy, případně poruchy mikce. Byli indikováni k SSA neurologem, neurochirurgem a intervenčním neuroradiologem. SSA byly provedeny v lokální anestezii z femorální tepny, na dvojprojekčním angiografickém přístroji. Jednotlivé nástřiky interkostálních a lumbálních tepen byly průběžně zapisovány do protokolu tak, aby nedošlo k opakování či vynechání některé úrovně. Na konci vyšetření byly zaznamenány počty selektivních angiografií, průkaz dAVF, lokalizace radikulomedulámí a  radikulopiální tepny a dávka záření.

Výsledky: Z celkových 50 SSA bylo 31 indikováno pro podezření na dAVF, která byla potvrzena u 26 (83 %) pacientů. SSA měly v průměru 22,3 scén (6 až 37 scén). DAVF byly rovnoměrně rozloženy vpravo a vlevo s dvěma maximy. Kraniálně bylo nejvíce přítoků v úrovni Th6 a Th7, kaudálně v úrovni L1. DAVF v úrovni hrudní a bederní páteře byly všechny u pacientů nad 48 let a jsou častěji u  mužů (v 69 %) než u žen (v 31 %). Radikulomedulární tepny v souhlase s  literárními údaji častěji odstupovaly na levé straně (v 69 %) než na pravé (v 31%).

Diskuse: Studie prokázala, že dodržením protokolu lze určit místo přítoků tepenných zkratů v kraniokaudální úrovni hrudní a bederní páteře u 83 %  nemocných s podezřením na dAVF a odstupy radikulomedulárních a  radikulopiálních tepen. Studie popsala výskyt dAVF s ohledem na věk, pohlaví, kraniokaudální lokalizaci a rozsah SSA.

Klíčová slova: angiografie, spinalní durální arteriovenózní pištěl, arteria spinalis anterior

Major statement

Spinal selective angiography is due to its extension one of the most demanding angiographic studies with high radiation dose.

SUMMARY

Krajina A, Lojík M, Krajíčková D, Storm J, Ryška P, Chovanec V, Dvořáková R, Raupach J, Rek M, Adamkov J, Česák T. Role of the spinal selective angiography in diagnosis of spinal dural arteriovenous fistulas

Purpose: Spinal selective angiography (SSA) is due to its extension one of the most demanding angiographic studies with high radiation dose. The retrospective study analysed single centre experience with the most frequent indication which was the dura I arteriovenous fistula (dAVF) location during last 5 years.

Methods: There were 50 SSAs performed in our department between 2014 and 2019. The study included 31 patients with suspection on the dAVF of average age 65.7 years (ranged from 25 to 90 years). All patients had at least one MR imaging of the spine for peripheral paresis, and/or urinary problems. Indication for the SSA was done by a neurologist, neurosurgeon or interventional neuroradiologist. The SSA were performed from femoral approach in local anesthesia using biplane angiographic machine. Selective injections of the intercostal and lumbalarteries were registered during procedure, to prevent repeating or skipping of some levels. Numbers of angiographic runs, positive finding of dAVF, location of radiculomedullary and radiculopia I  arteries, and radiaton doses were recorded in each examination.

Results: There were 31 patients indicated for suspection of the dAVF out of 50 patients indicated for the SSA. The dAVF was confirmed in 26 (83%) patients. The SSA had 22.3 angiographic runs (ranged 6-37 runs). The dAVF feeders were equally distributed on the right and left side with two maximum peaks. The cranial peak was at the level of T6 a T7, caudal one was at L1. The thoracolumbal dAVFs occurred in patients above the age of 48 years and more often in men than in women (69% versus 31%). The radiculomedullary arteries arised more often on the left side than on the right (69% versus 31%).

Discussion: The study revealed that keeping strict angiographic protocol, the dAVF feeders can be proved in 83% patients suspected for thoracolumbal dAVF and origin of the radiculomedullary arteries is localised too. Age, gender, era niocaudal location of the dAVF, and extension of the SSA were studied as well.

Key words: angiography, spinal dural arterio-venous fistula, anterior spinalartery


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět