Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(3): 141 -149

Role MR v akutním zobrazování mozku

Role of MRI in acute brain imaging

Radka Dvořáková, Jiří Jandura, Pavel Ryška
Radiologická klinika FN a LF Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

MR představuje v některých případech výhodnou alternativu CT při akutním zobrazování mozku.

SOUHRN

Dvořáková R, Jandura J, Ryška P. Role MR v akutním zobrazování mozku

Zobrazovací metody představují nedílnou součást akutní medicíny. V emergentním zobrazování mozku se pro své výhody nejčastěji uplatňuje CT. Se zvyšující se dostupností MR přístrojů představuje MR v indikovaných případech výhodnou alternativu CT. Volbu zobrazovací metody je nutné volit ve spolupráci klinika a radiologa s ohledem na očekávaný přínos a klinický stav pacienta. Článek popisuje některé stavy a skutečnosti, kdy je s výhodou upřednostnit MR před CT.

Klíčová slova: akutní zobrazování, magnetická rezonance, mozek

Major statement

MRI is in some cases an advantagenous alternative to CT in acute brain imaging.

SUMMARY

Dvořáková R, Jandura J, Ryška P. Role of MRI in acute brain imaging

Imaging methods are an integral part of acute medicine. In emergent brain imaging, CTis most often used for its benefits. With the increasing availability of MRI devices, MRI is the preferred alternative to CTin the indicated cases. The choice of imaging method must be chosen in collaboration with the clinic and radiologist with respect to the expected benefit and clinical status of the patient. The papere describes some indications and facts where it is preferable in favor of MRI over CT.

Key words: urgent imaging, magnetic resonance, brain


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět