Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(4): 235 -239

Přínos měření velikosti náhodně zachycené expanze nadledviny v diferenciální diagnostice incidentalomů

The benefit of measuring the size of incidentally detected adrenal lesions in the differential diagnosis ofincidentalomas

Filip Čtvrtlík1, Petr Kučera1, Paulína Szász1, Zuzana Sedláčková1, Kateřina Langová2, Igor Hartmann3, Jozef Škarda4, Jan Baxa5, Milan Hora6, Eva Kočová7, Jaroslav Pacovský8, Zbyněk Tüdös1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
3 Urologická klinika LF UP a FN, Olomouc
4 Ustav klinické a molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc
5 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
6 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
7 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
8 Urologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Při hodnocení expanzí nadledvinyje maximální velikost signifikantní parametr pro odlišení adenomů chudých na tuky od primárního adrenokortikálního karcinomu.

SOUHRN

Čtvrtlík F, Kučera P, Szász P, Sedláčková Z, Langová K, Hartmann I, Škarda J, BaxaJ, Hora M, Kočová E, PacovskýJ, Tüdös Z. Přínos měření velikosti náhodně zachycené expanze nadledviny v diferenciální diagnostice incidentalomů

Cíl: Cílem bylo zhodnotit přínos velikosti expanze coby parametru pro odlišení adenomu chudého na tuky a primárního adrenokortikálního karcinomu.

Metodika: Jedná se o podstudii multicentrické retrospektivní studie, která byla provedena ve Fakultních nemocnicích Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, při které byla analyzována data z CT z let 2003-2017. Zahrnuje pacienty s tumory nadledvin, kteří podstoupili adrenalektomii, po níž následovala histologická diagnostika. Pro toto hodnoceníjsme vybrali pouze adenomy chudé na tuky (s nativní denzitou nad 10 HU), kterých bylo 96 a primární adrenokortikální karcinomy, kterých bylo 32; celkem 128 pacientů. Hodnotili jsme maximální velikost expanze.

Výsledky: Maximální velikost leze je signifikantním ukazatelem pro odlišení adenomů chudých na tuky od primárního adrenokortikálního karcinomu. Při diagnostice adenomů a hranici maximální velikosti tumoru do 5,05 cm byla senzitivita 87,5 % a specificita 90,6%.

Závěr: Maximální velikosti expanze je vhodným parametrem pro odlišení adenomu chudého na tuky a primárního adrenokortikálního karcinomu.

Klíčová slova: adenom, primární adrenokortikálni karcinom, výpočetní tomografie

Major statement

Maximum expansion size is a suitable parameter for distinguishing lipid poor adenoma and primary adrenocortical carcinoma.

SUMMARY

Čtvrtlík F, Kučera P, Szász P, Sedláčková Z, Langová K, Hartmann I, Škarda J, BaxaJ, Hora M, Kočová E, Pacovský J, Tüdös Z. The benefit of measuring the size of incidentally detected adrenal lesions in the differential diagnosis of incidentalomas

Aim: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the maximum size of a tumour examined with CTas a parameter for the differentiation of lipid-poor adenomas and primary adrenocortical carcinomas.

Methods: A multicentre retrospective study which was conducted at the University Hospital in Olomouc, Risen and Hradec Králové and included patients from the period 2003 to 2017 analyzes CT data from 2003 to 2017. It includes patients with adrenaltumours who underwent adrenalectomy followed by histological diagnosis. Forthis assessment, we selected only lipid-poor adenomas (with a native density above 10 HU) (96 cases) and primary adrenocortical carcinomas (32 cases). In total, 128 adrenaltumors were collected for the analysis.

The maximum diameter and two perpendicular diameters were measured.

Results: The maximum size of the lesion is a significant indicator for distinguishing fat-poor adenomas from primary adrenocortical carcinomas. In the diagnosis of adenomas with a maximum tumor size limit of 5.05 cm, the sensitivity was 87.5% and the specificity was 90.6%.

Conclusion: Maximum expansion size is a suitable parameter for distinguishing lipid-poor adenomas and primary adrenocortical carcinomas.

Key words: adenoma, adrenocortical carcinoma, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět