Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(4): 226 -230

Karcinom prostaty v aktivním sledování

Prostate cancer in active surveillance

Pavla Hanzlíková1, Tomáš Pavlosek2
1 Ústav radiodiagnostický FN, Ostrava
2 Urologická ambulance Sagena, Frýdek-Místek
Hlavní stanovisko práce

Autoři článku prezentují případ pacienta s biopticky prokázaným karcinomem prostaty ve stadiu patologického hodnocení Gleasonova skóre 3+3, který byl zařazen do aktivního sledování. Autoři popisujívývojjeho nálezu s progresí. Je rozebírána problematika aktivního sledování a vliv senzitivity MR.

SOUHRN

Hanzlíková P, PavlosekT. Karcinom prostaty v aktivním sledování

V kazuistickém sdělení prezentujeme případ 54letého muže s prokázaným karcinomem prostaty nízkého stupně, který se rozhodl pro režim aktivního sledování. Popisujeme vývoj nemoci v průběhu 18 měsíců, kdy dochází k progresi a přestupu karcinomu do vyššího stupně.

Pacientje sledován dle doporučeného schématu aktivního sledování s kontrolou hladin PSA, klinickým endorektálním digitálním vyšetřením a pomocí MR. Prezentujeme diseminaci procesu po periferní zóně s možným vlivem opakovaných biopsií na diseminaci procesu.

Okrajově rozebíráme problematiku aktivního sledování a schopnosti MR detekovat postup nádorového onemocnění.

Klíčová slova: karcinom prostaty, aktivní sledování, magnetická rezonance, rebiopsie

Major statement

The authors present a case of a patient with biopsy-proven prostate cancer stage Gleason score 3+3, which was included in the active surveillance. The authors describe the development of tumor focus and progression of it. It discussed the issue of active surveillance and impact of sensitivity MR.

SUMMARY

Hanzlíková P, Pavlosek T. Prostate cancer in active surveillance

In the case report, we present a case of a 54 years old man with proven low grade prostate cancer who opted for an active monitoring - active surveillance. We describe the development of the disease in 18 monts with progression - carcinoma transfer to a higher degree.

The patient is monitored according to the recommended schedule for active monitoring to control the levels of PSA, clinical endorectal digital examination and MRI. We present a process dissemination along the peripheral zone with the possible effect of repeated biopsies on the process dissemination.

Marginally, we discuss the issue of active surveillance and the ability of MR to detect cancer progression.

Key words: prostate cancer, active monitoring, magnetic resonance imaging, rebiopsy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět