Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(4): 220 -225

Postavení MR v aktivním sledování karcinomu prostaty

The role of the MR in active surveillance of prostate cancer

Pavla Hanzlíková
Ústav zobrazovacích metod OU, Ostrava
Hlavní stanovisko práce

Autorka článku představuje problematiku i doporučení pro pacienty s prokázaným nízce rizikovým karcinomem prostaty v režimu aktivního sledování z pohledu radiologa. Představuje kritéria pro zařazení pacienta do režimu sledování, prezentuje možnosti i limitace MR vyšetření pro účelaktivního sledování.

SOUHRN

Hanzlíková P. Postavení MR v aktivním sledování karcinomu prostaty

Cílem sdělení je prezentovat současný stav problematiky aktivního sledování pacientů s karcinomem prostaty, kterýje hodnocenjako nízce rizikový. Jsou prezentována indikační kritéria pro zařazení pacienta do režimu aktivního sledování. Je podrobně rozebírán možný přínos MR ve vývoji karcinomu z nízce rizikového po středně až vysoce rizikový typ nádoru, který již vyžaduje aktivní léčbu. Jsou rozebrány indikace aktivního sledování, jsou prezentovány i prognostické faktory. Je prezentován přínos MR vyšetření v aktivním sledováníi přínos MR vyšetření pro zvýšení detekce progrese karcinomů díky MR navigované biopsii.

Jsou rozebírány limitace vyšetření, zejména zdroje falešně negativních či pozitivních výsledků. Součástí článkuje prezentace zatím nesjednocených doporučení - guidelines různých pracovišť včetně Evropské a Americké urologické asociace ohledně zařazení MR vyšetření v plánu aktivního sledování.

Klíčová slova: magnetická rezonance, karcinom prostaty, aktivní sledování, doporučené postupy

Major statement

The author presents both the issue and recommendations for patients with proven low-risk prostate cancer in the active monitoring mode from the perspective of a radiologist. The criteria forinclusion of the patientin the monitoring mode are presented, it is pointed out the possibilities and limitations of MR examinations forthe purpose of active surveillance.

SUMMARY

Hanzlíková P. The role of the MR in active surveillance of prostate cancer

The aim of the article is to present the current state of the active monitoring in group of patiens with prostate cancer, which is assessed as low risk. Indicative criteria for patient enrollment are presented. The possible benefits of MR in the development of low-risk to moderate-to-high-risk tumors that require active treatment are discussed in detail. The indications of active monitoring are discussed, prognostic factors are also presented. The contribution of MR examination in active surveillance and the contribution of MR examination to increase detection of carcinoma progression dueto MRtargeted biopsyis presented.

The limitations of the examination are analyzed, especially the sources of false negative or positive results. The article also includes recommendations - guidelines of the European and American Urological Association regarding the inclusion of MRI in the active surveillance plan.

Key words: magnetic resonance imaging, prostate cancer, active surveillance, guidelines


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět