Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(4): 263 -266

Adenokarcinom pankreatu v terénu posttrau matické pankreatitidy s disrupcí pankreatického duktu

Pancreatic adenocarcinoma in a case of post-traumatic pancreatitis with pancreatic duct disruption

Robert Psár1,2,3, Lukáš Bača4, Veronika Psárová4, Marie Černá3,5, Jaroslav Krátký1
1 Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice
2 Vzdělávací a výzkumnýinstitut AGELo. p. s., Prostějov
3 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
4 Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava-Vítkovice
5 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Článek má za cíl prezentovat náročnost diagnostiky karcinomu pankreatu u  pacienta po posttraumatické akutní pankreatitidě s následnou tvorbou pseudocysty, navzdory častým kontrolám pomocí zobrazovacích metod.

SOUHRN

Psár R, Bača L, Psárová V, Černá M, Krátký J. Adenokarcinom pankreatu v terénu postraumatické pankreatitidy s disrupcí pankreatického duktu

V článku prezentujeme kazuištiku 61letého pacienta sledovaného pro posttraumatickou akutní pankreatitidu s disrupcí pankreatíckého vývodu a  následnou tvorbou pseudocysty v oblasti kaudy pankreatu. Pro postupnou progresi velikosti pseudocysty byl pacient indikován k endosonograficky navigované pseudocystogastrostomii. V dalším období byl pacient několikrát hospitalizován na gastro-enterologickém oddělení za účelem drenáže pankreatíckého duktu pomocí ERCP (5krát), kdy se zavedl pankreatický stent, který byl po dobu 1 roku opakovaně vyměňován. Pacient rovněž pravidelně absolvoval klinické kontroly spojené s ultrazvukem a CT břicha (CT 6krát za 2 roky) a 2krát absolvoval endosonografii pankreatu včetně tenkojehlové aspirace. Dva roky od úrazu byla na CT nečekaně nově nalezena mnohočetná metastatická ložiska jater, primární tumor detekován nebyl. Při kontrolní endosonografii bylo nalezeno hypoechogenní ložisko vtěle pankreatu, dle odebrané cytologie s průkazem maligních buněk. Zanedlouho od stanovení diagnózy adenokarcinomu pankreatu pacient umírá na generalizaci onemocnění.

Klíčová slova: disrupce pankreatického vývodu, duktálníadenokarcinom pankreatu, endoskopická pseudocystogastrostomie, endosonografie, posttraumatická pankreatitida, tenkojehlová aspirace

Major statement

This article aims to present the difficulty of diagnosing pancreatic cancer in a patient with a history of post-traumatic acute pancreatitis followed by formation of pseudocysts, despite frequent controls using imaging methods.

SUMMARY

Psár R, Bača L, Psárová V, Černá M, Krátký J. Pancreatic adenocarcinoma in a  case of post-traumatic pancreatitis with pancreatic duct disruption

We present a case report of a 61 years old male monitored for post-traumatic acute pancreatitis, with pancreatic duct disruption and subsequent pseudocyst formation in the pancreatic tail. Because of gradual progression of this pseudocyst´s size, the patient was indicated for endoscopic ultrasound-guided pseudocystogastrostomy with 3 double pig-tail stents. In the meantime, the patient´s condition was complicated by an infection of the pseudocyst, which was managed using antibiotic therapy. During the next year, the patient had to be repeatedly admitted at the gastroenterology department for pancreatic duct drainage using ERCP (5x). During this time, a pancreatic stent was introduced and repeatedly had to be replaced. Repeated check-ups were performed using abdominal ultrasound and CT (computed tomography - 6x) and endosonography of the pancreas, including fine-needle aspiration (EUS-FNA - 2x). Less than two years after the injury, multiple liver metastases were found using CT, the primary tumour was not detected. In a follow-up endosonography, a  hypoechogenie mass was found in the pancreatic body, with evidence of malignant cells according to the collected cytology. After the final diagnosis of pancreatic adenocarcinoma, the patient has died, with cause of death being the spreading of the disease.

Key words: pancreatic duct disruption, pancreatic ductal adenocarcinoma, endoscopic pseudocystogastrostomy, endosonography, postraumatic pancreatitis, fine-needle aspiration


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět