Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(4): 256 -262

Kardiálni metastáza u pacientky s karcinomem prsu

Cardiac metastasis in a patient with breast cancer

Eva Janů1, Jiří Navrátil2,4, Jiřina Little3, Milan Prášek1, Věra Feitová5, Jan Křístek1
1 Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
3 Klinika radiologie a nukleární medicíny FN, Brno-Bohunice
4 Lékařská fakulta MU, Brno
5 Klinika zobrazovacích metod FN U sv. Anny, Brno
Hlavní stanovisko práce

Kazuistika poukazuje na problematiku kardiálních metastáz, probere jejich základní diferenciální diagnostiku a možnosti zobrazovacích metod.

SOUHRN

Janů E, NavrátiU, LittleJ, PrášekM, Feitová V, Křístek J. Kardiální metastáza u pacientky s karcinomem prsu - kazuistika, review literatury

Karcinom prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen v České republice, metastazuje především do kostí, plic, mozku a jater. Metastázy srdcejsou známou, avšak málo častou komplikací pokročilého onemocnění. K přestupu maligního procesu do oblasti srdce a perikardu dochází obvykle v důsledku lokoregionálního šíření cestou lymfatického systému. Nádory prsu patří k  nejčastějším karcinomům metastazujícím do této oblasti. Metastázy srdce a  perikardu jsou obecně vzácné, ale mnohem častější než primární tumory a jsou spojeny se špatnou prognózou. Většina těchto stavuje klinicky němých a bývá poddiagnostikována. Metodou volby je echokardiografie, na postižení srdce a  perikardu můžeme usuzovat už z klasického zadopředního snímku hrudníku, spolehlivé hodnocení nabízí CT či MR vyšetření. V kazuištice představíme 69letou pacientku přicházející s pokročilým nádorem pravého prsu, u které byla při kontrolním CT vyšetření hrudníku a břicha jako náhodný nález popsána meta statická infiltrace pravé síně.

Klíčová slova: karcinom prsu, metastázy srdce, trombóza pravé síně

Major statement

The presented case points out problematics of cardiac metastases, discusses their basic differential diagnosis and the options of imaging methods.

SUMMARY

Janů E, NavrátiU, LittleJ, PrášekM, Feitová V, Křístek J. Cardiac metastasis in a patient with breast cancer - a case report, literature review

In the Czech Republic, breast cancer is one of the most common oncological diseases in women, mainly metastasizing to bones, lungs, brain and liver. Cardiac metastases are a known, but infrequent, complication of an advanced disease. The spread of a malignant disease to the heart and pericardium usually occurs through the lymphatic system. Breast cancer is among the most common tumors metastasizing to this area. Although heart and pericardial metastases are generally rare, they are much more frequent than primary tumors and are associated with poor prognosis. They are mostly clinically silent and therefore under-diagnosed. The diagnostic method of choice is echocardiography, however, cardiac infiltration can sometimes be suspected from posteroanterior chest x-ray. More detailed evaluation is offered by CT and MRI imaging. We are presenting the case of 69-year-old female with advanced breast cancer and metastatic right atrialinfiltration incidentally found during CT scan of chest and abdomen.

Key words: breast cancer, cardiac metastases, right atrialthrombus


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět