Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(4): 231 -234

Ageneze dolní duté žíly s přidruženými komplikacemi

Agenesis of vena cava inferior with associated complications

Matěj Straka, Tomáš Andrašina
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
Hlavní stanovisko práce

Cílem této práce je přiblížení raritní, ale zároveň závažné problematiky vrozené vývojové vady žilního systému včetně diferenciální diagnostiky.

SOUHRN

Straka M, Andrašina T. Ageneze dolní duté žíly s přidruženými komplikacemi

Ageneze dolní duté žílyje vzácné vrozené onemocnění, které představuje důležitý rizikový faktor pro vznik nebo recidivu hluboké žitní trombózy a  vznik hemodynamicky závažných změn oběhu.

Klíčová slova: ageneze dolní duté žíly, hluboká žilní trombóza, trombofilní faktory spojené s agenezí dolní duté žíly

Major statement

The purpose of this work is to approach rare but also serious problem of congenital developmental defect of the venous system including differentional diagnosis.

SUMMARY

Straka M, Andrašina T. Agenesis of vena cava inferior with associated complications

Agenesis of the inferior vena cava is a rare congenital disease, which is an important risk factor for the development or recurrence of deep vein thrombosis and hemodynamically severe functional changes in circulation.

Key words: agenesis of inferiorvena cava, deep vein thrombosis, trombophilic factors associated with inferiorvena cava agenesis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět