Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(4): 240 -243

Expanze v předním mediastinu u pacienta s neuroendokrínnfm tumorem střeva

An anterior médiastinal mass in a patient with an intestinal neuroendocrine tumour

Jan Mašek1, Jiří Grim2, Eva Kočová1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce
Neuroendokrinní tumory tenkého střeva jsou vzácné, pomalu rostoucí nádory, často jsou ale diagnostikovány v pokročilých stádiích, kdy jsou již přítomny vzdálené metastázy.
SOUHRN
Mašek J, Grim J, Kočová E. Expanze v předním mediastinu u pacienta s  neuroendokrinním tumorem střeva Neuroendokrinní tumory (NET) tenkého střeva jsou většinou dobře diferencované, pomalu rostoucí nádory, často ale bývají diagnostikovány až v pokročilých stadiích. K diagnostice je využívána kombinace morfologických a funkčních zobrazovacích metod. Nádory s expresí somatostatinových receptorů jsou zobrazitelné scintigrafií nebo pozitronovou emisní tomografií (PET). Kazuistika popisuje případ pacienta s obtížemi charakteru karcinoidového syndromu, u kterého byl nádor diagnostikován při vzniku komplikace v podobě ileózního stavu, v přítomnosti rozsáhlých jatemích metastáz. Po resekci střeva a transplantaci jater došlo ke zlepšení klinického stavu. Tumor však později, navzdory farmakoterapii, metastazoval do předního mediastina a hrudní stěny. V  diskusi se dále věnujeme diferenciální diagnostice expanze v předním mediastinu. Kromě metastázy se v tomto případě zvažovala i komplikovaná perikardiální cysta.

Klíčová slova: expanze, mediastinum, metastáza, neuroendokrinní, střevo

Major statement
Neuroendocrine tumours of the small intestine are rare, slow-growing neoplasms, however, they are often diagnosed at late stages when distant metastases are already present.
SUMMARY
Mašek J, Grim J, Kočová E. An anterior mediastinal mass in a patient with an intestinal neuroendocrine tumour Neuroendocrine tumours (NET) of the small intestine are usually well-differentiated, slow-growing tumours, although they are often diagnosed at late stages. A combination of morphologic and functional imaging methods is used in diagnosing. Tumours expressing somatostatin receptors can be visualized by scintigraphy or positron emission tomography (PET) techniques. Our case report describes a patient, presenting with symptoms of the carcinoid syndrome, who was diagnosed with a NET when a complication in the form of a  small bowel obstruction occurred. Extensive liver metastases had already been present. After a bowel resection and a liver transplant had been performed, the patient´s condition improved significantly. However, the tumour later metastasized in the anterior mediastinum and the thoracic wall despite the pharmacologic treatment. In the discussion, we also focus on the differential diagnosis of the patient´s anterior mediastina I mass. Except the metastasis, a complicated pericardial cyst was also taken into consideration.

Key words: intestine, mediastinum, mass, metastasis, neuroendocrine


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět