Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2020;74(1): 11 -18

CT nálezy vplicním parenchymu u COVID-19 - obrazový přehled

CT findings in lung parenchyma in COVID-19 - pictorial review

Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Petr Rajchman1, Alena Vondráková1, Jana Váchalová2, Dalibor Sedláček2
1 KLinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

CT nálezy u COVID-19 jsou především typické periferně uložené opacity typu mléčného skla, poměrně uniformního vzhledu. Mají význam především v  diferenciální diagnostice stavů s febriliemi a kašlem, jejich znalost v době koronavirové epidemie umožňuje odlišit vysoce suspektní COVID-19 a jiné příčiny febrilních stavů.

SOUHRN

Ferda J, Mírka H, Baxa J, Rajchman P, Vondráková A, Váchalová J. CT nálezy v  plicním parenchymu u COVID-19 - obrazový přehled

Pro COVID-19 plicní postižení jsou typické periferně uložené opacity typu mléčného skla, někdy velmi měkké; příznak rozpouštěného cukru - unikání infiltrátu do periferie; často kontakt s viscerální jemně zesílenou pleurou (včetně interlobia); přibývání infiltrátu kaudálním směrem.

Klíčová slova: COVID-19, opacity

Major statement

CT findings in COVID-19 exhibit typical periferal ground glas opacities of relatively uniform pattern. Those findings are important in differential diagnosis of febrile state with cough. Being familiar with those findings, it helps to distinguish highly-suspected COVID-19 from the other causes of febrile state.

SUMMARY

Ferda J, Mírka H, Baxa J, Rajchman P, Vondráková A, Váchalová J. CT findings in lung parenchyma in COVID-19 - pictorial review

Those are typicalfindings in COVID-19 lung involvement: ground glass opacities with peripheral distribution, some very soft; sign of the dissolving sugar-peripherally escaping infiltration; often contact with tiny thickened visceral pleura (including interlobium); increasing number of the infiltrates in caudal direction.

Key words: COVID-19, opacities


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět