Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(1): 33 -36

Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT

Masking of acute basal ganglia infarction in CT perfusion

Miroslav Malík1, Peter Mikula1, Magdaléna Mižičková1, Dagmar Randová1, Tomáš Tvrdík1, Marek Krivošík2, Jozef Bilický1, Vladimír Javorka1
1 Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava, SR
2 II. Neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
Hlavně stanovisko práce
Obnovenie nenutritívnej perfúzie mozgového infarktu móže viesť k  fyziologickému obrazu CT perfúzie a móže sa objaviť aj v akútnej fáze ischemickej mozgovej příhody.
SÚHRN

Malík M, Mikula P, Mižičková M, Randová D, TvrdíkT, Krivošík M, Bilický J, Javorka V. Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT

Rozšířením časového okna revaskularizačnej terapie ischemickej cievnej mozgovej pnhody sa stala CT perfúzia častejšie používanejšou metodou pre vyber pacientov, ktorí by mohli ztejto liečby profitovat. Jej výsledky móžu byť ovplyvnené viacerými technickými a patofyziologickými faktormi, čo móže mať za následok ich nesprávnu interpretáciu. Jedným z týchto faktorovje obnovenie nenutritívnej perfúzie v mozgovom tkanive postihnutom ischémiou, ktoré bývá spósobené spontánnou alebo terapeutickou rekanalizáciou obliterovanej tepny. Tento fenomén je typicky viditelný až v subakútnej fáze po rekanalizácii, ale móže sa vyskytnut aj do 24 hodin po vzniku klinických príznakov. Reperfúzia, ktorá zvyčajne mává charakter hyperperfúzie, dokáže v CT perfúznych mapách maskovat ischemickú ložiskovú léziu a móže viesť k falošne negativnému nálezu. V nasej kazuistike prezentujeme pacienta s náhlou cievnou mozgovou příhodou s  uzáverom veľkej tepny, u ktorého bol pri iniciálnom vyšetření přítomný obraz takmer fyziologickej CT perfúzie infarktu bazálnych ganglií.

Klíčová slova: CT perfúzia, ischemická cievna mozgová příhoda

Major statement

Restoration of nonnutritive perfusion in cerebral infarction can lead to a  normal CT perfusion appearance and can also occurin the acute phase of ischemic stroke.

SUMMARY

Malik M, Mikula P, Mižičková M, Randová D, Tvrdík T, Krivošík M, Bilický J, Javorka V. Masking of acute basal ganglia infarction in CT perfusion

Extension of ischemic stroke revascularization therapy window has lead to an increase in the utilization of CT perfusion for selecting patients who could benefit from the treatment. Outcomes from applying the technique can be influenced by various technical and pathophysiologicalfactors that can impact the results´ incorrect interpretation. One of these factors is the restoration of nonnutritive perfusion in brain tissue affected by ischemia, which can be caused due to spontaneous or therapeutic recanalization of the obliterated artery. This phenomenon is typically visible in the subacute phase after recanalization, but may also occur for up to 24 hours after the onset of clinical symptoms. Reperfusion, which is usualy characterized by higher-than-normal flow can mask ischemic lesion in CT perfusion maps and may lead to false negative diagnosis. In the case report, we present a patient with acute stroke involving a large vessel occlusion and nearly normal CT perfusion appearance in basal ganglia infarction.

Key words: CT perfusion, ischemic stroke


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět