Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2020;74(1): 22 -27

Hodnocení lymfatických uzlin pomocí ultrasonografie

Ultrasonographic evaluation of lymph nodes

Radka Šlaisová, Hana Petrášová, Jakub Foukal
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Hlavní stanovisko práce

Článek předkládá přehled parametrů odlišujících uzliny postižené benigním procesem od uzlin infiltrovaných nádorem.

SOUHRN

Šlaisová R, Petrášová H, Foukal J. Hodnocení lymfatických uzlin pomocí ultrasonografie

Ultrasonografie je metodou volby pro zobrazení povrchově lokalizovaných lymfatických uzlin. Použitím vysokofrekvenčních lineárních sond lze detailně zobrazit vnitřní strukturu uzliny a zhodnotit základní parametry, na základě kterých lze uzlinu označit za benigní, nebo naopak vyslovit podezření na nádorové postižení. Článek pojednává o hodnocení těchto parametrů v B-modu a  dopplerovském modu, zmiňuje i možnosti kontrastní ultrasonografie odhalit nádorovou infiltraci uzliny.

Klíčová slova: lymfatická uzlina, kontrastní látka, ultrasonografie

Major statement

The paper presents an overview of parameters distinguishing lymph nodes affected by benign process from nodes infiltrated by cancer.

SUMMARY

Šlaisová R, Petrášová H, Foukal J. Ultrasonographic evaluation of lymph nodes

Ultrasonographyis the method of choice forimaging of superficially localized lymph nodes. Using high-frequency transducers, it is possible to visualize in detailthe internal structure of lymph nodes and to evaluate the basic parameters by which lymph nodes can be assigned as benign or suspected of malignant disease. The paper deals with the evaluation of these parameters in gray-scale and Doppler mode, and also shows the possibility of contrast-enhanced ultrasonographyto detect thetumorinfiltration of lymph nodes.

Key words: lymph node, contrast media, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět