Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(1): 37 -42

Neinvazivní měření objemu levé síně pomocí echokardiografie a výpočetní tomografie

Noninvasive measurement of left atríal volume using echocardiography and computed tomography

Zbyněk Tüdös1, Jan Macek1, Martin Hutyra2, Tomáš Skála2
1 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
2 I. interní klinika - kardiologická LF UP a FN Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Odhad objemu levé síně z rutinní 2D echokardiografie nedosahuje dostatečné korelace s objemem vypočteným na základě CT dat. Použití EKG synchronizace při CT vyšetření nemá vliv na míru korelace mezi 2D echokardiografickou a CT volu metní.

SOUHRN

Tüdös Z, Macek J, Hutyra M, Skála T. Neinvazivní měření objemu levé síně pomocí echokardiografie a výpočetní tomografie

Úvod: Neinvazivní zobrazení levé síně je rutinní součástí přípravy pacienta s  fibrilací síní ke katétrové radiofrekvenční ablaci. Cílem práce bylo ověřit, do jaké míry se liší výpočet objemu levé síně při echokardiografii a při výpočetní tomografii (CT). Dále jsme chtěli ověřit, zda má použití synchronizace CT přístroje s elektrokardiografickou (EKG) křivkou vliv na míru shody mezi echokardiografii a CT.

Metodika: Vstupní kritéria splnilo 62 pacientů s fibrilací síní. Všichni podstoupili rutinní transthorakální echokardiografii. Dále byl soubor prospektivně randomizován do dvou skupin. Skupina A podstoupila kontrastní CT vyšetření plicních žil a levé síně s použitím EKG gatingu. U skupiny B byl použit helikální CT protokol bez EKG synchronizace. U všech pacientů byl z  echokardiografických záznamů vypočítán objem levé síně Simpsonovou metodou sumace disků. Z CT dat byla provedena manuální volumetrie levé síně. U obou zobrazovacích metod byl výsledný objem indexován na povrch těla. Statisticky byl srovnán indexovaný objem levé síně (LAVi) při echokardiografii a při CT mezi skupinou A a skupinou B. Dále jsme pomocí korelace hodnotili vztah mezi echo LAVi a CT LAVi u obou podskupin a u celého souboru.

Výsledky: LAVi změřený pomocí echokardiografie byl statisticky významně nižší o 31,8-36,6% (p < 0,001). Hodnota CT LAVi se mezi skupinou A a B statisticky významně nelišila (50,71 vs. 54,57 ml/m2; p = 0,34). Rovněž hodnota echo LAVi se mezi skupinou A a B statisticky významně nelišila (34,58 vs. 34, 60 ml/m2; p = 0,94). Korelační koeficient rho mezi echo LAVi a CT LAVi u  skupiny A dosáhl 0,429, u skupiny B 0,527 a v celém souboru 0,482.

Závěr: Odhad objemu levé síně při rutinně prováděné transthorakálnf echokardiografii byl významně podhodnocen a dosáhlpouze středně silné korelace s CT, proto by měl být tento druh výpočtu interpretován s opatrností. Použití EKG synchronizace v průběhu akvizice CT dat nemá vliv na míru shody mezi echokardiografickou a CT volumetrií.

Klíčová slova: echokardiografie, fibrilace síní, objem levé síně, výpočetní tomografie

Major statement

Estimation of left atrial volume calculated from routine 2D echocardiography insufficiently correlate with volume based the CT data. The use of ECG gating during the CT data acquisition does not affect the degree of correlation between 2D echocardiographic and CT volumetry.

SUMMARY

Tüdös Z, Macek J, Hutyra M, Skála T. Noninvasive measurement of left atrial volume using echocardiography and computed tomography

Aim: Non-invasive imaging of the left atrium is a routine part of management before catheter radiofrequency ablation in patients suffering from atrial fibrillation. The aim of the study was to verify the degree of agreement in left atrial volume (LAV) calculated from echocardiography and computed tomography (CT) images. Further, we tried to verify whether the use of electrocardiography (ECG) gated CT protocol affects the degree of agreement between echocardiographic and CT volumetry.

Methods: Totally, 62 patients with atrial fibrillation met the inclusion criteria. They all underwent routine transthoracic echocardiography. Furthermore, the group was prospectively randomized into two groups. Group A  underwent a contrast-enhanced CTscan of the pulmonary veins and left atrium using ECG-gated protocol. For group B, a helical CT protocol without ECG synchronization was used. Left atrial volumetry was performed using CTdata. Left atrial volume was calculated using Simpson´s biplane discs summation method based on 2D echocardiographic images. In both imaging methods, the resulting volume was indexed to the body surface area. Theindexed leftatrialvolume (LAVi) in echocardiography and CTscan between group A and group B was statistically compared. We also calculated correlation between echo LAVi and CT LAVi in both subgroups and in the whole study group.

Results: LAVi measured by echocardiography was statistically significantly lower by 31.8-36.6% (p < 0.001). The CT LAVi value did not differ significantly between groups A and B (50.71 vs. 54.57 ml/m2; p = 0.34). Similarly, the echo LAVi value did not differ significantly between groups A  and B (34.58 vs. 34.60 ml/m2; p = 0.94). The correlation coefficient rho between echo LAVi and CT LAVi in group A reached 0.429, in group B 0.527 and in the whole group 0.482.

Conclusion: The estimation of left atrium volume in a routine transthoracic echocardiography was significantly underestimated and achieved only moderate correlation in comparison with CT volumetry, therefore this estimation should be interpreted with caution. The use of ECG-gated protocol during the CT data acquisition did not affect the degree of agreement between echocardiographic and CT volumetry.

Key words: atrial fibrillation, computed tomography, echocardiography, left atrial volume


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět