Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(1): 28 -32

Přítomnost kalcifikací v nádorech nadledvin - jsou skutečně typické pro adrenokortikální karcinomy?

Calcifications in adrenal masses - are they really typical for adrenocortical carcinomas?

Filip Čtvrtlík1, Petr Kučera1, Zuzana Sedláčková1, Kateřina Langová2, Igor Hartmann3, Milan Král3, Jozef Škarda4, Jan Baxa5, Milan Hora6, Zbyněk Tüdös1
1 Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
2 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc
3 Urologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
4 Ustav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
5 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
6 Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Hlavní stanovisko práce

Výsledky naší studie jsou v rozporu s rozšířeným názorem o ka lei fiká cích jako typickém příznaku adrenokortikálních karcinomů. Výsledky naší studie naopak prokázaly, že výskyt kalcifikací je nejčastější u myelolipomů nadledvin.

SOUHRN

Čtvrtlík F, Kučera P, Sedláčková Z, Langová K, Hartmann I, Král M, Škarda J, Baxa J, Hora M, Tüdös Z. Přítomnost kalcifikacív nádorech nadledvin - jsou skutečně typické pro adrenokortikální karcinomy?

Cíl: Cílem práce bylo analyzovat četnost přítomnosti kalcifikacív různých expanzích nadledvin a ověřit pravdivost obecně užívaného tvrzení, že přítomnost kalcifikacíje typická pro adrenokortikální karcinomy.

Metodika: Retrospektivní studie provedená ve Fakultní nemocnici Olomouc a  Plzeň probíhala v letech 2003-2019 a zahrnuje pacienty s tumory nadledvin, kteří podstoupili adrenalektomii, po níž následovala histologická diagnostika expanzí. Ve finálním souboru byly následující diagnózy: adenom, feochromocytom, adrenokortikální karcinom, metastáza a myelolipom. Soubor celkem obsahuje 268 pacientů (138 mužů a 130 žen). Hodnotili jsme věk, pohlaví pacientů a  přítomnost kalcifikací ujednotlivých diagnóz.

Výsledky: Kalcifikace se nejméně často vyskytovaly u pacientů s metastázami (jen v 5 % případů), naopak nejčastější byly u myelolipomů (38 %). U  adrenokortikálních karcinomů se vyskytovaly ve 20 %.

Závěr: Přestože se kalcifikace v andrenokortikálních karcinomech vyskytují relativně často, netzeje označit jako typický nález při hodnocení incidentalomů. Kalcifikace byly signifikantně častější ve skupině myelolipomů.

Klíčová slova: adenom, adrenokortikalní karcinom, feochromocytom, metastázy, výpočetní tomografie, kalcifikace

Major statement

The results of our study refute the largerly accepted opinion about calcifications as a typical sign of adrenocortical carcinomas. On the contrary, our study showed that the occurrence of calcifications is most common in adrenal myelolipomas.

SUMMARY

Čtvrtlík F, Kučera P, Sedláčková Z, Langová K, Hartmann I, Král M, Škarda J, Baxa J, Hora M, Tüdös Z. Calcifications in adrenal masses - re they really typical for adrenocortical carcinomas?

Aim: The aim of the study was to assess the truth of the statement that the presence of calcifications in imaging methods is typical of adrenocortical carcinomas and to verify how often they are present in various types of expansions.

Methodology: This retrospective study conducted at the University Hospitals in Olomouc and Risen was conducted in 2003-2019 and includes patients with adrenal tumours who underwent adrenalectomy, followed by histological diagnosis of expansion. The final group included the following diagnoses: adenoma, pheochromocytoma, adrenocortical carcinoma, metastasis, and myelolipoma. The sample includes 268 patients (138 men and 130 women). We evaluated the age and sex of the patients and the presence of calcifications in individual diagnoses.

Results: Calcifications were least frequent in patients with metastases (only in 5% of cases); on the contrary, they were most common in myelolipomas (38%). In adrenocortical carcinomas they occurred only in 20% of the patients.

Conclusion: Calcifications are not a typical finding in adrenocortical carcinomas. They were significantly more frequent in myelolipomas than in other histological groups.

Key words: adenoma, adrenocortical carcinoma, pheochromocytoma, metastases, computed tomography, calcification


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět