Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2020;74(1): 55 -61

Hodnocení extra kapsu lamího šíření karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance

Evauation of the extracapsular extension of the prostatic carcinoma using magnetic resonance imaging

Jiří Ferda1, Radek Tupý1, Jan Pernický1, Eva Ferdová1, Milan Hora1, Ondřej Hes3
1 KLinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Při předoperačnfm zobrazení karcinomu prostaty je při plánování operace kromě detekce metastáz zásadní zhodnocení extra kapsulámí extenze nádorové tkáně, klíčovým zobrazením magnetickou rezonancí je T2 vážený obraz rychlého spinového echa.

SOUHRN

Ferda J, Tupý R, Pernický J, Ferdová E, Hora M, Hes 0. Hodnocení extrakapsulárního šíření karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance

Při plánování léčby nově diagnostikovaného karcinomu prostaty mají, kromě posouzení uzlinové a vzdálené diseminace, klíčový význam posouzení takzvaného extrakapsulárního šíření a invaze do semenných váčků. Největší význam pro hodnocení extrakapsulárního šíření mají T2 vážené obrazy v axiální a sagitální rovině, difuzní zobrazení s vysokou b-hodnotou, pomocí mapy aparentního difuzního koeficientu (ADC), farmakokinetické map iAUC nebo Ktrans, či pomocí fúze se zobrazením pozitronovou emisní tomografií v rámci PET/MR. Základními nálezyje asymetrické ztluštění neurovaskulárního svazku, infiltrace periprostatické tukové tkáně nebo vyklenutí nádorové tkáně z niveau prostaty.

Klíčová slova: extra kapsulámí extenze, karcinom prostaty, magnetická rezonance

Major statement

Besides the metastatic spread detection, the extracapsular extension of the tumorous tssue is the crucialfinding during pre-operative assessment of prostatic carcinoma, the key MRI sequence are TSE T2 weighted images.

SUMMARY

Ferda J, Tupý R, Pernický J, Ferdová E, Hora M, Hes 0. Evauation of the extracapsular extension of the prostatic carcinoma using magnetic resonance imaging

Besides lymph nodes and distant metastases detection, the key-information in staging of the prostatic carcinoma, is the evaluation of the so-called extracapsular extension and the seminal vesicle invasions. The mostimportant images are T2 turbo/fast spin echo sequences in the trans-axial and sagittal planes, diffusion weighted images with high-b value and apparent diffusion coefficient maps (ADC), pharmacokineticalmaps of iAUC or Ktrans or the fusion with the metabolic maps of positron emission tomography in hybrid PET/MRI.The essential findings are as followed: asymmetricalthickening of the neurovascular bundle, infiltration of the periprostatic fatty tissue, and bulging of the tumorous tissue above the niveau of the prostate.

Key words: extracapsular extension, prostatic carcinoma, magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět