Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(1): 43 -46

Polyarteritis nodosa: kazuistika a přehled literatury

Polyarteritis nodosa: Case report and review of the literature

Milan Vajda1, Petr Hoffmann1, Alice Jansová2, Michal Hůlek1, Jana Draganovičová1, Ondřej Živný1, Pavla Čabelková1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 II. interní gastroenterologická klinika - subkatedra revmatologie LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce
Prezentujeme případ pacienta s diagnózou polyarteritis nodosa s cílem prodiskutovat možnosti jejího zobrazování.
SOUHRN

Vajda M, Hoffmann P, Jansová A, Hůlek M, Draganovičová J, Živný O, Čabelková P. Polyarteritis nodosa: kazuistika a přehled literatury

Prezentujeme případ pacienta s nově diagnostikovanou vaskulitídou typu polyarteritis nodosa, která se projevila makroskopickou hematurií, sekundární hypertenzí a vícečet-nými infarkty v obou ledvinách. Zobrazovací metody odhalily vícečetná drobná aneurys-mata renálních tepen, která způsobila okluzi segmentámích větví a následně ischemii částí parenchymu. Kromě postižení renálních tepen byla zjištěna i asymptomatická aneurysmata větví arteria hepatica propria a disekce levé arteria iliaca communis s přechodem na externu. Za zlatý standard obrazové diagnostiky polyarteritis nodosa je považována digitální subtrakčníangiografie, i když pokrok v CT angiografii může tuto metodu nahradit.

Klíčová slova: aneurysma, polyarteritis nodosa, vaskulitida

Major statement

We present a case of a patient diagnosed with polyarteritis nodosa and discuss its imaging options.

SUMMARY

Vajda M, Hoffmann P, Jansová A, Hůlek M, Draganovičová J, Živný O, Čabelková P. Polyarteritis nodosa: Case report and review of the literature

We present a case of a patient with a newly diagnosed vasculitis of polyarteritis nodosa, that manifested itself by macroscopic hematuria, secondary hypertension and multiple infarctions in both kidneys. Imaging methods revealed multiple small aneurysms of the renalarteries that caused occlusion of their segmental branches and consequently led to partialischemia of the parenchyma. Asymptomatic aneurysms on branches of proper hepatic artery and dissection of left common and extemaliliac artery were also diagnosed. Digital subtraction angiography is considered to be the gold standard of imaging in polyarteritis nodosa, although it could be replaced by CT angiography due to its rapid advances.

Key words: aneurysm, polyarteritis nodosa, vasculitis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět