Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(2): 93 -97

Zkušenosti s žilním stentem sinus-Obliquus

The experience with venous sinus-Obliquus stent

Michal Polovinčák1, Miloslav Roček1, Petra Zimolová2, Radek Pádr1, Radim Pavlík1, Teodor Adla1
1 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

První zkušenosti s použitím stentu sinus-Obliquus při endovaskulámím ošetření vena iliaca communis u akutních a chronických stavů.

SOUHRN

Polovinčá M, Roček M, Zimolová P, Pádr R, Pavlík R, Adla T. Zkušenosti s  žilním stentem sinus-Obliquus

Cíl: Využití a přínos hybridního stentu sinus-Obliquus v léčbě trombotických a posttrombotických změn vena iliaca communis (VIC) a jeho výsledky v čase.

Metodika: V letech 2016-2019 jsme implantovali deseti pacientům celkem deset stentu sinus-Obliquus: devět do levé a jeden do pravé VIC. U čtyř pacientů byla implantace stentu součástí léčby akutní ileofemorální trombózy, u šesti šlo o chronickou žilní insuficienci.

Výsledky: Všech deset stentu bylo implantováno úspěšně do požadované pozice. V  průběhu dlouhodobého sledování (medián 269,5 dnů) pacientů jsme nezaznamenali významnou instent stenózu či trombózu.

Závěr: Hybridní stent sinus-Obliquus je nový typ stentu určený pro ošetření VIC tak, aby tento nezasahoval do lumen druhostranné VIC a snížil riziko žilni trombózy na neošetřené straně s velmi slibnou dlouhodobou průchodností.

Klíčová slova: Mayův-Thurnerův syndrom, žilní stent, sinus-Obliquus

Major statement

Our first experiences with sinus-Obliquus stent in endovascular treatment of acute and chronic common iliac vein lesions.

SUMMARY

Polovinčák M, Roček M, Zimolová P, Pádr R, Pavlík R, Adla T. The experience with venous sinus-Obliquus stent

Objective: Use of sinus-Obliquus hybrid stent in the treatment of thrombotic and postthrombotic lesions of pelvic veins and the results of folow-up.

Methods: Between 2016 and 2019, we implant ten sinus-Obliquus stents to ten patients - nine into the left common iliac vein and one into the right common iliac vein. It was the part of the treatment of acutileofemoral thrombosis in four cases and the part of the treatment of chronic venous insufficiency in six cases.

Results: All ten stents were successfully implanted in the desired position. During long-term follow-up (median 269.5 days) there was no significant instent stenosis or instent thrombosis.

Conclusion: The sinus-Obliquus hybrid stent is a new type of venous stent designed for the treatment of common iliac veins with no jailing of contra lateral common iliac vein to decrease the risk of vein thrombosis on untreated side with very promising long-term patency.

Key words: May-Thurner syndrome, venous stent, sinus-Obliquus


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět