Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(2): 122 -130

Endovaskulárníléčba spontánního krvácení u pacientů užívajících antikoagulační léčbu

Endovascular treatment of spontaneous bleeding in anticoagulated patients

Ondřej Renc1, Jan Raupach1, Vendelín Chovanec1, Miroslav Lojík1 , Petr Hoffmann1, Petr Dvořák1, Radovan Malý2 , Igor Guňka3, Antonín Krajina1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Chirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Práce se zabývá úspěšností endovaskulární embolizace u nemocných s krvácením podmíněným antikoagulační léčbou.

SOUHRN

Renc O, Raupach J, Chovanec V, Lojík M, Hoffmann P, Dvořák P, Malý R, Guňka I, Krajina A. Endovaskulární léčba spontánního krvácení u pacientů užívajících antikoagulační léčbu

Cíl: Cílem práce je retrospektivně zhodnotit efektivitu endovaskulární embolizace u skupiny pacientů s hemodynamicky významným krvácením do retroperitonea, břišní a hrudní stěny při probíhající antikoagulační léčbě.

Metodika: V období od června 2014 do března 2018 bylo vjednom centru provedeno celkem 26 embolizačních výkonů u 25 nemocných (12 mužů, 13 žen, věkové rozmezí 62-86 let) se spontánním krvácením při probíhající antikoagulační léčbě. Indikací k výkonu bylo hemodynamicky významné krvácení vyžadující intravenózní hrazení tekutin a průkaz dynamické extravazace kontrastní látky na CT angiografii. Vlastní zákrok byl prováděn pomocí selektivní či superselektivní embolizace krvácející tepny s využitím různých embolizačních činidel - akrylátu, mikročástic polyvinylalkoholu nebo želatinové pěny.

Výsledky: Ošetřeno bylo 16 pacientů s retroperitoneálním krvácením, šest pacientů s krvácením do přímého břišního svalu, jeden pacient s krvácením do obou těchto oblastí a dva pacienti s krvácením do hrudní stěny. Všichni nemocní měli prokázanou extravazaci kontrastní látky na CT angiografii, digitální subtrakčníangiografie prokázala extravazaci v 73,1 % případů (19/26 výkonů). Technický úspěch léčby byl 96,1 % (25/26 výkonů), klinický úspěch 80, 1% (21/26 výkonů). Celková doba sledování souboru byla 1 den až 33 měsíců (medián 4 měsíce), v průběhu sledování čtyři nemocní zemřeli, 30denní mortalita souboru byla 16%. Chirurgický operační výkon po endovaskutámf léčbě musel být proveden ve 20 % případů (pět nemocných - 3krát ošetření pokračujícího krvácení, 2krát evakuace hematomu).

Závěr: Endovaskulámí embolizace u nemocných se spontánním krvácením při antikoagulační léčbě je účinnou metodou umožňující nahradit mnohem invazivnější chirurgický zákrok zvláště u pacientů vyššího věku s dalšími závažnými chorobami.

Klíčová slova: antikoagulační léčba, embolizace, krvácení

Major statement

The study concerns on effectivity of endovascular embolization in patients with significant bleeding caused by anticoagulation treatment.

SUMMARY

Renc O, Raupach J, Chovanec V, Lojík M, Hoffmann P, Dvořák P, Malý R, Guňka I, Krajina A. Endovascular treatment of spontaneous bleeding in anticoagulated patients

Aim: The aim of the study is to retrospectively assess the effectivity of endovascular embolization in anticoagulated patients with hemodynamically significant retroperitoneal, anterior abdominal wall or chest wall bleeding.

Methods: Between June 2014 and March 2018, totally 26 embolization procedures in 25 patients (12 males, 13 females, age range between 62-86 years) with spontaneous bleeding due to ongoing anticoagulation treatment were performed in one center. Indication for procedure was hemodynamically significant bleeding requiring fluid resuscitation and signs of dynamic contrast media extravasation on CTangiography. The procedure itself was performed by selective or superselective embolization of bleeding artery using various embolization agents: acrylate glue, polyvinylalcohol or gelatine foam.

Results: Sixteen patients with retroperitoneal bleeding, six patients with rectus sheath hematomas, one patient with bleeding to both retroperitoneal and abdominal wall compartment and two patients with chest wall bleeding were treated in our department. All the patients proved signs of contrast media extravasation on CTangiography, digital subtraction angiography showed contrast media extravasation in 73,1% (19/26 procedures). Technical success rate was 96,1% (25/26 procedures), clinical success rate was 80,1% (21/26 procedures). Total follow-up was 1 day-33 months (median 4 months), 4 patients died during follow-up, 30-day mortality was 16%. Surgical procedure following endovascular treatment had to be performed in 20% of cases (5 patients - in 3 cases due to ongoing bleeding, in 2 cases to evacuate large hematoma).

Conclusion: Endovascular embolization in anticoagulated patients with spontaneous bleeding is an effective method which enables to replace the more invasive surgical procedure especially in higher age patients with several serious diseases.

Key words: anticoagulation treatment, embolization, bleeding


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět