Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 37 -43

Zkušenosti s enteroklýzou pomocí multidetektorové výpočetní tomografie

Our experience with multidetector-row computedtomography enteroclysis

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Jana Koželuhova2
1Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Plzeň
2I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Mírka H, Koželuhova J. Naše zkušenosti s enteroklýzou pomocí multidetektorové výpočetní tomografie

Cíl. V předkládané práci autoři retrospektivně hodnotí zkušenosti s 267 provedeními CT enteroklýzy a přínos metody v diagnostice Crohnovy choroby, která byla nejčastější indikací (75 %) i nálezem (40 %).

Metoda. Vyšetření byla prováděna na šestnáctiřadém (234 vyšetření) a čtyřiaše-desátiřadém (33 vyšetření) multidetektorovém výpočetním tomografu (CT).

Výsledky. Intramurální projevy Crohnovy choroby byly zesílení (39 %) a poskontrastní enhancement (33 %) stěny střevní. Hyperémie a zánětlivá infiltrace mezenteriálního tuku (27 %), desmoplastické změny sousedního mezenteria (12 %) a zmnožené lymfatické uzliny (25 %) byly patrný jako extraintestinální projevy.

Závěr. Metoda se ukázala jako velmi prospěšná jak při podezření na Crohnovu chorobu, tak při monitoraci po léčbě či chronických změnách včetně extraintestinálních komplikací. Z našich zkušeností vyplývá, že CT enteroklýza má předpoklady nahradit konvenční enteroklýzu ve všech indikacích. Její hlavní limitací zůstává radiační dávka, která může být částečně řešena perorální přípravou osmoticky aktivním roztokem.

Klíčová slova: Crohnova choroba, CT enterografie, CT enteroklýza, tenké střevo.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Mírka H, Koželuhova J. Our experience with multidetector-row computed tomography enteroclysis

Aim. Authors retrospectively evaluate 267 CT enteroclysis examinations and their con-tribution to the diagnosis of Crohrť s disease, which was the most frequent indication (75 %) as well as pathologic finding (40 %).

Method. Patients were examined using 16-slice (234 examinations) and 64-slice (33 examinations) multidetector CT.

Results. The most prominent features of Crohn's disease were mural thickening (39 %) and contrast enhancement (33 %) of small bowel wall. Hyperaemia and in-flammatory infiltration of mesenteric fat (27 %), desmoplastic changes of adjacent mesentery (12 %), and multiple enlarged lymph nodes were found as extraintestinal features.

Conclusion. The metod proved to be very useful at both suspection on Crohn' s disease and monitoring of treatment or chronic changes including extraintestinal complications. According to our experience, CT enteroclysis may substitute conventional barium enteroclysis in all indications. The main limitation of the method still remains radiation dose. Some problems can be par-ticularly solved with oral administration of osmotic active solution.

Key words: Crohn's disease, CT enterography, CT enteroclysis, small intestine.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět