Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(2): 139 -146

Faktory ovlivňující klinický výsledek pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

Factors influencing clinical outcome of patients with acute ischaemic stroke

Petr Polidar
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o akutní léčbě ischemické cévní mozkové příhody s důrazem na roli reperfuzní terapie a intenzivní péči v  prvních hodinách onemocnění.

SOUHRN

Polidar P. Faktory ovlivňující klinický výsledek pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemické cévní mozkové příhody se řadí mezi častá neurologická onemocnění. Roční incidence v Evropě se pohybuje mezi 100 a 350 na 100 000 obyvatel/rok. Celosvětově představují hlavní příčinu dlouhodobé invalidity a třetí nejčastější příčinu úmrtí. Základem specifické léčbyje včas aplikovaná reperfuzní terapie. V roce 2015 byly publikovány výsledky pěti studií prokazujících benefit mechanické trombektomie oproti standardní terapii u  akutní ischemického iktu na podkladě uzávěru velké mozkové tepny. V letech 2017/2018 byly publikovány pozitivní výsledky studií DAWN a DE-FUSE-3, které prokázaly prospěch z mechanické trombektomie po standardním terapeutickém okně u pacientů vybraných na základě určité velikosti ischemické penumbry a tíže neurologického postižení. Limitujícím faktorem pro mechanickou terapii nyní přestává být časové okno a stává se jím okno "káňové". Rozvojem aspiračních metod a výběrem vhodné anestezie bylo dosaženo zvýšení efektivity samotného výkonu. Vakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody se můžeme setkat se třemi základními ovlivnitelnými prediktory klinického výsledku. Nejvýznamnějším je kontrola krevního tlaku a léčba hypertenze. Nárůst komplikací byl pozorován u výraznějšího poklesu systolického tlaku pod 100 torr. Normoglykemie má protektivní vliv stran minimalizace reperfuzního postižení zejména, byla-li předtím provedena mechanická trombektomie. Tělesná teplota je poměrně dobrým prediktorem klinického výsledku ve vztahu k ostatním komorbiditám pacienta, ale její izolované ovlivnění metodou terapeutické hypotermieje u akutníischemické cévní mozkové příhody zatíženo výrazně větší četností komplikací.

Klíčová slova: ischemická cévní mozková příhoda, rekanalizačníterapie, mechanická trombektomie, hypertenze, hyperglykemie, hypertermie

Major statement

The aim of this article is to summarize current trends in acute treatment of ischaemic stroke with emphasis on the role of reperfusion therapy and intensive care in the first hours of the disease.

SUMMARY

Polidar P. Factors influencing clinical outcome of patients with acute ischaemic strok

Ischemic strokes are frequent neurological diseases. Annual incidence in Europe varies from 100 to 350/100.000 inhabitants per year. Strokes are leading cause of long-term invalidity and 3rd cause of death worldwide. Reperfusion therapy represents therapeutic keystone. In the year 2015, positive results of five randomized studies showed the superiority and efficacy of mechanical thrombectomy compared to standard treatment in acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. Positive results of DAWN and DEFUSE-3 trials published in 2017/2018 showed benefit for endovascular therapy beyond standard therapeutic time window in strictly selected patients based on imaging of ischemic penumbra using CT perfusion or MRI.Thus, "tissue" window is becoming a limitingfactorformechanicalthrombectomy now instead of previous "time" window. Use of aspiration thrombectomy and choice of suitable anesthesia caused increase of procedural efectivity of intervention. There are 3 possible positive outcome predictors which can be influenced in acute care. Blood pressure seems to be the key variable in acute phase. Lowering the values is associated with better outcome up to systolic blood pressure under 100 torr where growth of complications is observed. Oxygen stress protective effect of normoglycaemia appears to be more important in case of mechanicalthrombectomy. Body temperature seems to be good predictor of outcome in relation to other characteristics of the patient. Its´ sole decrease via therapeutic hypothermia is in the cases of acute ischaemic stroke associated with significantly higher incidence of severe complications.

Key words: ischemic stroke, reperfusion therapy, mechanicalthrombectomy, hypertension, hyperglycaemia, hypertermia


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět