Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(2): 114 -121

Katetrizační léčba arteriálního krvácení do dolního zažívacího traktu

Transcatheter therapy of the lower gastrointestinal hemorrhage

Antonín Krajina1, Ondřej Živný1, Miroslav Lojík1, Vendelín Chovanec 1, Jan Raupach1, Petr Dvořák1, Ondřej Renc 1, Petr Hoffmann1, Jan Maňák2, Petr Hůlek3
1 Radiologická klinika LFa FN, Hradec Králové
2 III. internígerontometabolická klinika LFa FN, Hradec Králové
3 II. interní klinika LF a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Intraarteriální zástava krvácení do dolního zažívacího traktu embolizací za angiografické kontroly má svoji nezastupitelnou úlohu v jeho léčbě.

SOUHRN

Krajina A, Živný O, Lojík M, Chovanec V, Raupach J, Dvořák P, Renc O, Hoffmann P, Maňák J, Hůlek P. Katetrizační léčba arteriálního krvácení do dolního zažívacího traktu

Cíl: Autoři prezentují retrospektivní analýzu embolizační léčby krvácení do dolního zažívacího traktu zjednoho centra za období 15 let.

Metodika: Od roku 2006 do roku 2019 bylo indikováno celkem u 57 pacientů (32 mužů a 25 žen průměrného věku 68,4 roků, od 32 do 91 let) k  viscerální angiografii s cílem lokalizovat místo krvácení a pomocí katetrizace koaxiálním mikrokatétrem provést selektivní embolizaci. Byli indikováni pacienti s hemodynamicky významným krvácením, které nebylo možné zastavit pomocí medikamentózní a endoskopické léčby. Místo krvácení bylo prokázáno v  povodí jejunáIních, ileálních a kolických tepen, určeno pomocí CTA, v oblasti sigmoideálních tepen a rekta se více uplatnila koloskopie.

Výsledky: Embolizace byla provedena u 38 pacientů z 57 (67 %). Devatenáct (33 %) pacientů nebylo embolizováno, protože nebyl prokázán extravazát, a z toho u  tří pacientů (5 %) nebylo možné při angiografické lokalizaci krvácející patologie z technických důvodů provést selektivní katetrizaci a embolizaci. Tito pacienti byli léčeni chirurgicky. Angiografie byla opakována u tří (5%) embolizovaných, z toho u dvou pro jiný zdroj krvácení a u jednoho pro tentýž zdroj. Nejčastěji byly embolizoványjejuná lni tepny, každá ze tří kolických tepen byla embolizována stejně často. Nejčastěji byly k embolizaci použity mikročástice, pak akrylátové embolizační činidlo. Pro embolizaci vnitřních iliackých tepen byla použita želatinová pěna.

Závěr: Studie prokázala, že pokud je anatomicky určeno místo extravazace - ať již pomocí CTA, či endoskopicky - je u hemodynamicky významného krvácení do dolního zaživa čího traktu neprodleně provedená angiografie a selektivní embolizace účinnou léčbou.

Klíčová slova: angiografie, embolizace, krvácení do zaživa čího traktu

Major statement

Intraarterial control of massive lower gastrointestinal tract bleeding with embolisation plays a crucial role in its treatment.

SUMMARY

Krajina A, Živný O, Lojík M, Chovanec V, Raupach J, Dvořák P, Renc O, Hoffmann P, Maňák J, Hůlek P. Transcatheter therapy of the lower gastrointestinal hemorrhage

Purpose: A retrospective analysis of transcatheter embolotherapy of the lower gastrointestinal hemorrhage is given from one center from period of 15 years.

Methods: Totally 57 patients (32 men, and 25 women of mean age of 68,4 years (ranged from 32 to 91 years) were referred to visceral angiography to localise extravasation and perform selective embolisation using a coaxial microcatheter. Only hemodynamically significant bleeding noncontrollable with full medicamentous and endoscopic therapy was indicated. Extravasations were localised with the CTA in territory of the jejuna I, ilea I and colic arteries, whilein sigmodealand rectal branches colonoscopy was dominant diagnostic method.

Results: Embolisation was performed in 38 (67%) patients out of 57. Nineteen (33%) patients were not embolised because of unproved extravasation. Embolisation was not performed in three patients (5%) with proved angiographic pathology, whom were not possible due to anatomical and technical reasons to perform selective catheterisation. These patients were treated surgically. Angiography was repeated in three embolised patients. In two of them for further source of hemorrhage and in one (2%) for previously embolised pathology. The most often embolised arteries were jejunal branches, frequency of embolisation of the each from colic arteries was equal. The micro-particles were used most often, then acrylic embolic agent. The gelatin sponge was used in the territory of the intemaliliac arteries.

Conclusion: The study revealed that anatomical localisation of extravasation or site of bleeding with CTA and/or endoscopically in a patient with lower gastrointestinal tract bleeding should lead as soon as possible to angiography and selective embolotherapy which is effective way to control such bleeding.

Key words: angiography, embolisation, bleeding in the lower gastrointestinal tract


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět