Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(2): 79 -84

Léčba periferních žitních malformací perkutánní sklerotizací etanolem

Ethanol sderotherapy of peripheral venous malformations

Martin Köcher1, Marie Černá1, Petr Utíkal2, Jana Zapletalová4, Bohumil Zálesák3, Petr Dráč2, Petr Jánský2, Petr Bachleda2, Pavel Xinopulos3
1 Radiologická klinika LF a FN, Olomouc
2 II. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc
3 Oddělení plastické chirurgie FN, Olomouc
4 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení je zhodnotit účinnost léčby periferních žilních malformací perkutánní sklerotizací etanolem.

SOUHRN

Köcher M, Černá M, Utíkal P, Zapletalová J, Zálesák B, Dráč P, Jánský P, Bachleda P, Xinopulos P. Léčba periferních žilních malformací perkutánní sklerotizací etanolem

Cíl: Žilní malformacejsou nejčastějším typem vrozené cévní malformace s  incidencí 1-2 na 10 000 a prevalencí 1 %. Léčba je indikovaná u bolestivých žilních malformací nebo z důvodů kosmetických či funkčních. Metodou volby je v  současné době perkutánní sklerotizace koncentrovaným etanolem. Cílem této práce bylo zhodnotit účinnost léčby periferních žilních malformací perkutánní sklerotizací etanolem.

Metodika: Od ledna 2006 do prosince 2019 jsme léčili 85 pacientů s periferní žilní malformací sklerotizací etanolem (28 mužů a 57 žen), a to ve věku od 2 do 67 let (průměrný věk 30,4 roky, medián 27,5 let). Pacienti byli léčeni 96% etanolem v množství 2-25 ml vjednom sezení. Sklerotizace žilní malformace byla provedena v jednom až 23 sezeních (průměrně 2,8 sezení, medián 2 sezení).

Výsledky: Léčba byla klinicky úspěšná u celkem 87 % nemocných. Statisticky byla prokázána signifikantní závislost mezi typem žilní malformace a výsledkem léčby (Fisherův exaktní test; p = 0,001). Naopak nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi typem žilní malformace a počtem sezení ve vztahu k dosažení dobrého výsledku léčby (Fisherův exaktní test; p = 0,259). Po sklerotizaci jsme zaznamenali celkem devět malých komplikací a pět komplikace velké celkově v 241 sezení, tj. v 5,8% (malých komplikací 3,7%, velkých 2,1 %).

Závěr: Léčba periferních žilních malformací perkutánní sklerotizací 96% etanolem je vysoce účinná a má akceptovatelné riziko komplikací.

Klíčová slova: žilní malformace, sklerotizace, etanol

Major statement

The aim of this study was to evaluate clinical outcome of venous malformation´s ethanol sclerotherapy.

SUMMARY

Köcher M, Černá M, Utíkal P, Zapletalová J, Zálesák B, Dráč P, Jánský P, Bachleda P, Xinopulos P. Ethanol sclerotherapy of peripheral venous malformations

Purpose: Venous malformation is the most common type of congenital vascular malformation with an incidence of 1 to 2 in 10,000 and a prevalence of 1%. Lesions with symptoms such as pain, cosmetic problems or functional limitation are indicated for treatment. Ethanol sclerotherapy is now the treatment of choice for venous malformations. The aim of this study was to evaluate clinical outcome of venous malformation´s ethanol sclerotherapy.

Methods: In total 85 patients (28 of males, mean age 30.4 years) were treated from January 2006 to December 2019 for peripheral venous malformation by ethanol sclerotherapy. Patients were treated by 96% ethanolin amount 2-25 ml per session. Sclerotherapy was performed in 1 to 23 sessions (mean 2.8 sessions per patient, median sessions per patient).

Results: The treatment was effective in 87% of patients. In the statistical analysis, there was a significant relationship between venous malformation type and result (Fisher exact test; p = 0.001), but no significant relationship between venous malformation type and number of sessions in patients with good result of sclerotherapy (Fisher exact test; p = 0.259). Of the 241 sessions performed 5.4% complications (9 minor - 3.7% and 4 major - 1.7%) occurred.

Conclusion: Ethanol sderotherapy of peripheral venous malformation is highly effective and it has acceptable risk of complications.

Key words: venous malformations, sclerotherapy, ethanol


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět