Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Obrazová esej


Ces Radiol 2020;74(3): 202 -210

CT nálezy nejčastěšch tumorů nadledvin - obrazová esej

CT findings of the most common adrenal tumours - pictorial essay

Filip Čtvrtlík1, Jakub Čivrný1, Paulína Szász1, František Odstrčil2, Zbyněk Tudos1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Ústav radiologických metod, Fakulta zdravotnických věd LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Článek předkládá přehled klinicky významných expanzí nadledvin a popisuje nejnovější trendy v jejich diagnostice pomocí zobrazovacích metod.

SOUHRN

Čtvrtlík F, Čivrný J, Szász P, Odstrčil F, Tudos Z. CT nálezy nejčastějších tumorů nadledvin - obrazová esej

Autoři v obrazové eseji dokumentují obraz nejčastějších tumorů nadledvin na zobrazovacích metodách se zaměřením na CT nálezy. Nejprve je zmíněn adenom nadledvin, který je nejčastějším patologickým nálezem na nadledvinách a který je většinou nalézán incidentálně a jehož varianta bohatá na tuk má typický obraz na zobrazovacích metodách. Dalším benigním tumorem nadledvin je myelolipom, který má také charakteristický nález na zobrazovacích metodách. Dalším klinicky významným patologickým nálezem na nadledvinách je feochromocytom se znaky na zobrazovacích metodách, které mohou upozornit radiologa na tuto jednotku klinicky se manifestující arteriální hypertenzí. Velmi agresivním tumorem nadledvin je adrenokortikální karcinom s vysokou mortalitou, který bývá na zobrazovacích metodách obvykle větší velikosti. Metastázy jsou projevem generalizace obvykle maligního epiteliálního tumoru mající bohužel na zobrazovacích metodách velmi variabilní obraz i velikost. Odlišení výše uvedených nozologických jednotek je důležité z hlediska dalšího managementu, protože některé z nich nevyžadují terapii ani následné sledování pomocí zobrazovacích metod, a naopak některé vyžadují aktivní terapeutický přístup.

Klíčová slova: adenom, myelolipom, feochromocytom, adrenokortikální karcinom, metastázy, výpočetní tomografie

Major statement

This paper provides a summary of clinically significant adrenal gland expansions and describes the newest trends in diagnostic imaging.

SUMMARY

Čtvrtlík F, Čivrný J, Szász P, Odstrčil F, Tudos Z.CT findings of the most common adrenal tumours - pictorial essay

The authors provide a summary of common adrenal gland tumours encountered in radiology, with an emphasis on CT findings. The first to be mentioned is adrenal adenoma, which is the most common pathological finding of adrenals and which is often incidental. Its lipid-rich variant has a typical imaging pattern. Other benign adrenal gland tumours include myelolipoma, which also has typical imaging characteristics, and pheochromocytoma, which may show certain warning CT features, which should draw our attention towards this entity, which often manifests with hypertension. Adrenocortical carcinoma, which has a high case fatality rate and tends to be large, is a very aggressive adrenal gland tumour.

Adrenal gland metastases mark the dissemination of carcinoma, which usually has epithelial origin. Unfortunately, metastases have variable characteristics, including their size. The ability to recognise these nosologic entities is important for further management as some of them do not require treatment or follow-up, while, on the contrary, some demand an active therapeutic approach.

Key words: adenoma, myelolipoma, pheochromocytoma, adrenocortical carcinoma, metastases, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět