Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(3): 189 -195

CT vyšetření hrudníku u pacientů s onemocněním COVID-19 - první zkušenost

CT examination of thorax in COVID-19 patients - first experience

Marek Mechl1, Tomáš Jůza1, Sylvie Hodová2
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
2 Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Autoři předkládají první praktické zkušenosti s CT vyšetřováním hrudníku pacientů s infekcí COVID-19 a rozebírají vztahy zobrazovacích a laboratorních metod u tohoto postižení.

SOUHRN

Mechl M, Jůza T, Hodová S. CT vyšetření hrudníku u pacientů s onemocněním COVID-19 - první zkušenosti

Autoři předkládají první zkušenosti s CT vyšetřováním hrudníku u pacientů s  infekcí COVID-19 od začátku pandemie tohoto onemocnění v České republice. Rozebírají časovou křivku počtu vyšetření v korelaci s výsledky testu PCR i s dalšími metodami. Dále diskutují praktická hlediska provedení CT vyšetření s  ohledem na hygienické podmínky a ochranu personálu. V diskusi pak zmiňují nejvýznamnější témata v souvislosti s indikacemi, technickým provedením i  hodnocením nálezů jednotlivých zobrazovacích metod.

Klíčová slova: CT vyšetření hrudníku, COVID-19

Major statement

Authors present their first experiences with CT imaging of thorax in patients with COVID-19 infection. Correlations of imaging and laboratory methods are also discussed.

SUMMARY

Mechl M, Jůza T, Hodová S. CT examination of thorax in COVID-19 patients - first experience

Authors present their first experiencies with CT imaging of thorax in patients with COVID-19 infection since the beginning of pandemy of this disease in the Czech Republic. Number of examination timeline is discussed in correla-tion with PCR tests and other methods. Practical aspects of CT examination is also mentioned, especially hygiene measures and staff protection. Discussion is focused to the most frequent topic linked with imaging method indications, technical issues and results of the individual imaging methods.

Key words: CT examination of thorax, COVID-19


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět