Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(3): 211 -221

Stanovení jaterní steatózy MR spektroskopickými metodami PRESS, STEAM a HISTO

Determination of liver steatosis by MR spectroscopic methods PRESS, STEAM and HISTO

Milan Hájek1, Monika Dezortová1, Martin Burian1, Tereza Dusilová1, Jan Kovář2, Pavel Trunečka3, Petr Šedivý1
1 Oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie (ZRIR) IKEM, Praha
2 Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
3 Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Práce porovnává spektroskopické metody stanovení jaterní steatózy sekvencemi PRESS, STEAM a HISTO na 3T MR tomografech TRIO a VIDA.

SOUHRN

Hájek M, Dezortová M, Burian M, Dusilová T, Kovář J, Trunečka P, Šedivý P. Stanovení jaterní steatózy MR spektroskopickými metodami PRESS, STEAM a HISTO

Cíl: Porovnat spektroskopické metody stanovení steatózy sekvencemi PRESS, STEAM a HISTO na 3T tomografech TRIO a VIDA.

Metodika: Byla naměřena 1H MR spektra jater dobrovolníků na 3T tomografech Siemens TRIO a VIDA (45/25 subjektů) sekvencemi PRESS s TE = 30/33 ms, STEAM s  TE = 20/33 ms a metodou HISTO s TE = 12-72 ms. Stejné sekvence byly použity pro stanovení T2 lipidů a vody. Spektra byla zpracována programem LCModel. Frakční (FF) a objemové (HFC) zlomky (%) byly korigovány individuálními a  průměrnými hodnotami relaxačních časů T2. Analýza výsledků byla provedena korelační, regresní a Bland-Altmanovou metodou.

Výsledky: Relaxační časy T2 snižují hodnoty parametrů FF a HFC až o cca 47 %  při použití nominálních T2. Regresní analýza a Bland-Altmanovy grafy ukazují, že parametry získané technikami PRESS, STEAM a HISTO s TE 20 a 33 ms na VIDA jsou srovnatelné. Byly změřeny hodnoty T2 lipidů mezi 45-53 ms a T2 vody mezi 24-31 ms. Byly stanoveny limitní hodnoty FF pro určení stupně steatózy u  transplantovaných pacientů v těchto rozsazích: S0: < 0,8 %; S1: 0,81-6,2 %; S2: 6,21-16,5 %; S3: > 16,5 %.

Závěr: Získané hodnoty FF a HFC jsou citlivé na T2 korekce a použití průměrných hodnot T2 dává vyšší hodnoty parametrů FF a HFC. Bland-Altmanovy grafy ukazují na dobrou shodu metod STEAM, PRESS a HISTO. Limitní hodnoty pro stanovení stupně steatózy u transplantovaných pacientů z výsledků HISTO metody jsou v rozmezí literárních hodnot.

Klíčová slova: HISTO, játra, MR spektroskopie, PRESS, STEAM, steatóza

Major statement

Study compares MR spectroscopic methods for the liver steatosis determination by PRESS, STEAM and HISTO sequences on 3T TRIO and VIDA MR tomographs.

SUMMARY

Hájek M, Dezortová M, Burian M, Dusilová T, Kovář J, Trunečka P, Šedivý P. Determination of liver steatosis by MR spectroscopic methods PRESS, STEAM and HISTO

Aim: To compare MR spectroscopic methods for steatosis determination by PRESS, STEAM and HISTO sequences on 3T TRIO and VIDA tomographs.

Method: 1H MR spectra of the liver of volunteers were measured on 3T tomographs Siemens TRIO and VIDA (45/25 subjects). The sequences PRESS with TE = 30/33 ms, STEAM with TE = 20/33 ms and the HISTO method with TE = 12-72 ms were used. The same sequences were used to determine T2 of lipids and water. The spectra were processed using the LCModel method. Fractional (FF) and volume (HFC) fractions (%) were corrected for individual and mean T2 values. Correlation, regression and Bland-Altman data analyses were performed.

Results: Relaxation times T2 reduce FF and HFC values by up to approx. 47%. Regression analysis and Bland-Altman graphs show that the parameters obtained by PRESS, STEAM and HISTO techniques with short TE are comparable on VIDA. Mean T2 values of lipids between 45 and 53 ms and T2 of water between 24 and 31 ms were measured. HISTO FF cut-off values for the degree of steatosis in transplant patients were set in the following ranges: S0: < 0.8%; S1: 0.81-6.2%; S2: 6.21-16.5%; S3: > 16.5%.

Conclusion: The obtained FF and HFC values are sensitive to T2 corrections. Bland-Altman´s graphs indicate good agreement among STEAM, PRESS and HISTO methods. Limit values for the steatosis degree in transplant patients from the result of the HISTO method agree with literature values.

Key words: HISTO, liver, MR spectroscopy, PRESS, STEAM, steatosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět