Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(3): 196 -201

Využití dGEMRIC techniky při zobrazení chrupavky, srovnání výsledků s použitím kontrastní látky Gd-DTPA2- (Magnevist) a Gd-DOTA- (Dotarem)

dGEMRIC technique in cartilage imaging, comparison of results using contrast media Gd-DTPA2- (Magnevist) and Gd-DOTA- (Dotarem)

Andrea Šprláková-Puková1, Eva Koriťáková2, Alena Štouračová1, Martin Repko3, Petr Vališ3, Tomáš Otaševič3, Jaroslav Tintěra4
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
2 Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
3 Ortopedická klinika LF MU a FN, Brno
4 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Autoři prezentují biochemické zobrazení hyalinní chrupavky pomocí delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging of cartilage (dGEMRIC) s  použitím Gd-DOTA- (Dotarem).

SOUHRN

Šprláková-Puková A, Koriťáková E, Štouračová A, Repko M, Vališ P, Otaševič T, Tintěra J. Využití dGEMRIC techniky při zobrazení chrupavky, srovnání výsledků s použitím kontrastní látky Gd-DTPA2- (Magnevist) a Gd-DOTA- (Dotarem)

Cíl: Cílem práce je ověřit, zda je možné použít Gd-DOTA- (Dotarem) pro zobrazení hyalinní chrupavky pomocí delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging of cartilage (dGEMRIC), a nahradit tak Gd-DTPA2- (Magnevist).

Metodika: Projekt byl součástí studie zabývající se pooperačními změnami chrupavky kolenního kloubu, MR vyšetření bylo provedeno na přístroji Philips Ingenia 3T, s použitím kolenní cívky (dS knee coil, 8 kanálů), metodou dGEMRIC se sekvencí 3D IR-GRE s rozdílným TI (100, 200, 400, 800 a 1600 ms), voxel: 0,5 x 0,5 x 3 mm3, FOV 160 mm, počet vrstev 40, TR 1800 ms, TE 2 ms, sklápěcí úhel 8°, SENSE faktor 2. Vyšetření bylo provedeno před operací (M0), po 6 měsících (M6) a následně ve 12 (M12) a 18 (M18) měsících od operace. Srovnání bylo provedeno v těchto skupinách pacientů: jedenáct pacientů s  Magnevistem při vstupním vyšetření M0 a M6, osm pacientů s Magnevistem v M0 a Dotarem v M6 a šest pacientů s Dotaremem v M0 a rovněž M6 vyšetření.

Výsledky: Mediánové hodnoty změny indexu byly podobné ve skupině Magnevist-Magnevist a Dotarem-Dotarem (2,7, resp. 2,4; p = 0,961 před korekcí a 1,000 po korekci na mnohonásobné porovnání). Medián změny indexu ve skupině Magnevist-Dotarem byl vyšší (4,8) ve srovnání se dvěma dalšími skupinami, ale rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,351 a p = 0,662 před korekcí; 1,000 v  obou případech po korekci).

Závěr: dGEMRIC je možné provést i s využitím Gd-DOTA- (Dotarem), statisticky významný rozdíl ve změně indexu podle kontrastních látek (p = 0,637) nebyl prokázán.

Klíčová slova: magnetická rezonance, kontrastní látka, hyalinní chrupavka

Major statement

Authors present biochemical imaging of hyaline cartilage using delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging of cartilage (dGEMRIC) using Gd-DOTA-(Dotarem).

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Koriťáková E, Štouračová A, Repko M, Vališ P, Otaševič T, Tintěra J. dGEMRIC technique in cartilage imaging, comparison of results using contrast media Gd-DTPA2- (Magnevist) and Gd-DOTA- (Dotarem)

Aim: The aim of this project is to assess the feasibility Gd-DOTA- (Dotarem) for imaging of hyalinne cartilage using delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging of cartilage (dGEMRIC) to replace Gd-DTPA2- (Magnevist).

Methods: The project was a part of a study of postoperative cartilage changes. MR examination was performed on a Philips Ingenia 3T using a 8-channels dS knee coil, dGEMRIC 3D IR-GRE sequence with five different inversion times (100, 200, 400, 800 and 1600 ms), voxel: 0.5 x 0.5 x 3 mm3, FOV 160 mm, 40 slices, TR 1800 ms, TE 2 ms, 8° flip angle, SENSE factor 2. The baseline examination was performed before surgery (M0), 6 months (M6), 12 (M12) and 18 (M18) months after surgery. Comparisons were made in these groups of patients: 11 patients with Magnevist at initial examination M0 and M6, 8 patients with Magnevist at M0 and Dotarem in M6, and finally 6 patients with Dotarem at M0 and also M6 examination.

Results: The median values of the index change were similar in the Magnevist-Magnevist and Dotarem-Dotarem groups (2.7 and 2.4, respectively, p = 0.961 before correction and 1.000 after correction for multiple comparisons). The median index change in the Magnevist-Dotarem group was higher (4.8) compared to the two other groups, but the difference was not statistically significant (p = 0.351 and p = 0.662 before correction; 1.000 in both cases after correction).

Conclusion: dGEMRIC is feasible using Gd-DOTA- (Dotarem), there was no statistically significant difference (p = 0. 637) between the two types of contrast media.

Key words: magnetic resonance imaging, contrast agent, hyalinne cartilage


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět