Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(3): 171 -179

CT hrudníku jako nástroj k odlišení COVID-19 pneumonie, komunitní pneumonie a  ostatních patologických stavů v době pomalu probíhající epidemie

Chest CT: A Valuable Tool in Discrimination of COVID-19 Pneumonia, Community Acquired Pneumonia and the Other Pathologies in Slow Epidemic Phase

Jiří Ferda1, Martin Vítovec1, Jan Baxa1, Dalibor Sedláček2, David Havel3, Ondřej Topolčan4, Radek Kučera4, Jan Beneš5, Martin Matějovič6, Hynek Mírka1
1 Department of the Imaging, University Hospital Pilsen, Czech Republic
2 Department of Infectious Diseases, University Hospital Pilsen, Czech Republic
3 Department of Respiratory Diseases, University Hospital Pilsen, Czech Republic
4 Division of the Immunodiagnostics, University Hospital Pilsen, Czech Republic
5 Department of the Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care, University Hospital Pilsen, Czech Republic
6 1st Department of Internal Medicine, University Hospital Pilsen, Czech Republic
Hlavní stanovisko práce

V době pomaleji se rozvíjející epidemie je výpočetní tomografie cenným nástrojem k odlišení COVID-19 pneumonie, komunitní pneumonie a dalších plicních patologických stavů.

SOUHRN

Ferda J, Vítovec M, Baxa J, Sedláček D, Havel D, Topolčan O, Kučera R, Beneš J, Matějovič M, Mírka H.CT hrudníku jako nástroj k odlišení COVID-19 pnemonie, komunitní pneumonie a ostatních patologických stavů v době pomalu probíhající epidemie

Cíl: SARS-CoV-2 infekce se manifestuje jako COVID-19 pneumonie, použití výpočetní tomografie (CT) je diskutováno zejména kvůli argumentaci proti - možnost šíření infekce na zdravotnický personál nebo na jiné nemocné - a  insuficience detekce SARS-CoV-2 infekce jen na základě CT. Cílem studie bylo vyzkoušet použití k personalizované diagnostice u nemocných s podezřením na COVID-19.

Metodika: CT hrudníku bylo provedeno u 310 nemocných s podezřením na onemocnění COVID-19 v období března dubna 2020 v době pomalého vývoje epidemie v České republice, všichni měli provedeni následně PCT test k potvrzení virové infekce SARS-CoV-2. Porovnáním s PCR testem a do 1 týdne dostupnými dalšími mikrobiologickými testy byla hodnocena senzitivita, specificita, pozitivní a  negativní prediktivní hodnota, dále byla sledována role leukocytózy při posouzení nálezu, který byl z CT hodnocen jako podezřelý z COVID-19. Současně týdenní interval sledování byl využit také ke sledování, zda nemocný nebyl znovu přijat do nemocnice nebo zda nedošlo k infekci personálu.

Výsledky: Bylo dosaženo senzitivity 93,75 %, specificity 94,60 %, pozitivní prediktivní hodnoty 66,67 %, negativní prediktivní hodnoty 99,25 %, přesnosti 94,52 %. Přidáním leukocytózy k hodnocení podezřelých CT nálezů se specificita zvýšila na 99,64 %, pozitivní prediktivní hodnota 96,77 %, negativní prediktivní hodnota 99,28 %, přesnost 99.03 %. V celém sledovaném období byl zaznamenán pouze jediný případ opakované hospitalizace s následně potvrzeným onemocněním COVID-19 po předchozím negativním nálezu. Nebyl zaznamenán přenos infekce SARS-CoV-2 mezi pacienty nebo mezi pacientem a personálem.

Závěr: Vysoká negativní prediktivní hodnota CT hrudník jednoznačně přispěla k  časné identifikaci velké skupiny nemocných s nízkým rizikem, že trpí COVID-19 pneumonií, a to dovolilo je umístit mimo pro COVID-19 rezervovaná oddělení, přídatnou hodnotou bylo také možnost identifikovat onemocnění jiná než COVID-19, a vysvětlit tak jejich symptomy. CT hrudníku tak přispělo k  personalizované a prediktivní diagnostice COVID-19 pneumonie.

Klíčová slova: CT hrudníku, SARS-CoV-2 infekce, COVID-19 pneumonie

Major statement

Computed tomography is a valuable tool in the discrimination of hte COVID-19 pneumonia, community acquired pneumonia and other pathologies, when the epidemic is slowly developing.

SUMMARY

Ferda J, Vítovec M, Baxa J, Sedláček D, Havel D, Topolčan O, Kučera R, Beneš J, Matějovič M, Mírka H. Chest CT: A Valuable Tool in Discrimination of COVID-19 Pneumonia, Community Acquired Pneumonia and the Other Pathologies in Slow Epidemic Phase

Aim: SARS-CoV-2 infection manifests like COVID-19 pneumonia, computed tomography (CT) has been reported as its valuable imaging. Frequent arguments against are discussed: the problem of the possible further spread of the infection to medical staff and/or other patients, and also insufficient SARS-CoV-2 detectability based solely on CT. The aim of the study was to examine the usefulness of CT for personalized, precision and predictive diagnostics of COVID-19-suspected.

Method: Chest CT was performed due to suspected COVID-19 pneumonia in 310 patients during slow epidemic in Czech Republic, during March and April 2020. All patients underwent sampling for RT-PCR to confirm SARS-CoV-2 viral presence. When all RT-PCR tests had been completed and after one week of follow-up, the assessment of the sensitivity, specificity, positive and negative predictive value, and accuracy were calculated, a role of the discrimination using leukocytosis in suspected chest CT findings was evaluated respectively. One-week-follow-up was performed to assess the re-admission of the patient, and/or the COVID-19 transmission within patients or staff.

Results: The overall sensitivity of 93.75%, specificity of 94.60%, positive predictive value of 66.67%, negative predictive value of 99.25%, and accuracy 94.52 were reached; adding leukocytosis in suspected cases, speci-ficity of 99.64%, positive predictive value of 96.77%, negative predictive value of 99.28%, and accuracy 99.03% were improved respectively. Only one re-admission with COVID-19 in formerly CT-negative was recorded. There were no noted SARS-CoV-2 transmission neither patient-to-patient, nor patient-to-staff.

Conclusion: The high negative predictive value of chest CT significantly contributed to the early identification of a large group patients with low risk for COVID-19, thus allowing them to be safely admitted outside the reserved COVID-19 units, the additional strength lies in the ability to identify an alternative non-COVID-19 diagnosis to explain the patients? clinical symptoms. The CT based approach is enabling personalized, precise and predictive approach to COVID-19 pneumonia detection.

Key words: chest CT, SARS-CoV-2 infection, COVID-19 pneumonia


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět