Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(4): 279 -283

Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Monika Daňová1, Eleonóra Klímová2, Anna Cvengrošová2
1 ProMagnet, s. r. o., Magnetická rezonancia FNsP J. A. Reimana, Prešov
2 Klinika neurologie FZO PU a Neurologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Hlavné stanovisko práce

Radiologický izolovaný syndrom - atypická prezentácia sclerosis multiplex?

SÚHRN

Daňová M, Klímová E, Cvengrošová A. Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Sclerosis multiplexje imunitné podmienené zápalové a neurodegeneratfvne ochorenie centrálneho nervového systému. Diagnóza sclerosis multiplex je založená na syntéze klinického obrazu a nálezu pri vyšetrení magnetickou rezonanciou, podporená nálezom v mozgovomiechovom moku ako aj ďalšími neurofyziologickými a laboratórnymi nálezmi pri vylúčení iných alternatívnych diagnóz. Lublin et al. definovali dva hlavné fenotypy sclerosis multiplex, a  to relapsujúco - remitujúcu a progresívnu, ktoré sú ďalej delené podľa aktivity ochorenia (klinickej/alebo rádiologickej). Rádiologický izolovaný syndróm, definovaný Okudom et al. ako stav bez zjavných klinických príznakov alebo ich remitujúcej anamnézy, ale s typickým nálezom pre sclerosis multiplex na magnetickej rezonancii mozgu, nebol do spektra fenotypov sclerosis multiplex zaradený práve pre chýbajúce klinické symptómy ochorenia a  skutočnosť, že samotné nálezy na magnetickej rezonancii mozgu nestačia na stanovenie diagnózy sclerosis multiplex.

Doteraz je stále málo informácií o tomto syndróme a hlavným záujmom lekárovje určiť riziko vzniku definitívnej sclerosis multiplex pre pacienta s  rádiologickým izolovaným syndrómom. Vysokú pravdepodobnosť majú najmä pacienti s väčším "lesions load" na mozgovej magnetickej rezonancii, aktívnou léziou, léziou v mieche alebo pozitívnym nálezom v mozgovomiechovom moku. Autorky v  predloženej kazuistike rozoberajú aj úskalia a kontroverzie tejto náročnej rádiologicko-klinickej entity v praxi.

Klíčová slova: rádiologický izolovaný syndróm, magnetická rezonancia, sclerosis multiplex

Major statement

Radiologically isolated syndrome - atypical presentation of Multiple Sclerosis?

SUMMARY

Daňová M, Klímová E, Cvengrošová A. Radiologically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis - case report

Multiple Sclerosis is an immune-mediated inflammatory and neurodegenerative disease of the Central Nervous System. The diagnosis of Multiple Sclerosis is based on the synthesis of the clinical picture and the finding on magnetic resonance imaging (MRI), supported by the finding in the cerebrospinal fluid, as wellas the other neurophysiological and laboratory findings at the exclusion of other alternative diagnoses. Lublin et al. defined two main phenotypes of MS, namely relapsing-remitting MS and progressive MS, which are further subdivided according to disease activity (clinical/or radiological). Radiologically isolated syndrome, defined by Okuda et al. as a condition without obvious clinicalsigns ortheir remitting history but with brain MRI findings typical of Multiple Sclerosis, was not included in the spectrum of Multiple Sclerosis phenotypes due to the lack of clinical symptoms of the disease and the fact, that MRI findings themselves are not sufficient to the diagnose of Multiple Sclerosis.

So far, there is still little information on this syndrome and the main concern of physicians is to determine the risk of developing the definite Multiple Sclerosis for patient with radiologically isolated syndrome. Patients with a higher "lesions load" on the brain MRI, an active lesion, a spinal cord lesion or a positive finding in the cerebrospinalfluid are particularly more likely to have it developed. In the present case report the authors also discuss the pitfalls and controversies of this demanding radiological-clinical entity in practice.

Key words: radiologically isolated syndrome, magnetic resonance imaging, multiple sclerosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět