Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(4): 238 -245

Zobrazován nálezy u paradoxní embólií podmíněné cévní mozkové příhody

Imaging findings in the stroke caused by the paradoxical embolism

Filip Heidenreich1, Jan Baxa1, Hynek Mírka1, Eva Ferdová1, Václav Beránek2, Vladimír Rohan3, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Kardiologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je představení problematiky paradoxní embólie s teoretickými údaji týkajícími se etiologie, možných klinických projevů a diagnostiky. Prezentované kazuistiky ukazují tři ne zcela podobné průběhy a v jednom případě dramaticky jiné konsekvence, na kterých se ale nepochybně podílel celkový těžký stav nemocného. Kazuistiky rovněž ukazují přehled provedených vyšetření zobrazovacími metodami, které jsou v případě diagnostiky paradoxní embólie vhodné nebo přímo nezbytné k finální diagnóze.

SOURHN

Heidenreich F, Baxa J, Mírka H, Ferdova E, Beránek V, Rohan V, Ferda J. Zobrazovací nálezy u paradoxní embólií podmíněné cévní mozkové příhody

V poslední době se paradoxní embólii dostává více pozornosti zejména v  souvislosti s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Lze to vnímat jako určitý módní trend, ale opodstatnění příklonu k této ne zcela obvyklé klinické jednotce má poměrně pevný základ v náhodných pitevních nálezech u dospělých zemřelých i ze zcela jiných příčin, než které jsou asociované s významnou arteriální embólií. Vysoká úroveň současných zobrazovacích metod jistě přispívá k rychlé a přesné diagnostice, ovšem na druhé straněje nutná i  znalost zobrazovacích metod a klinických projevů ze strany indikujícího.

Klíčová slova: paradoxní embólie, foramen ovale, ischemie, trombóza, jícnová echokardiografie

Major statement

The aim of this work is introduction of paradoxical embolism with theoretical base of ethnology, clinical symptoms and diagnostics. On three case reports are presented slightly different processes with one wastly different consquenses that were undoubtly affected by the overall condition of ill person. Case reports also demonstrate summary of imaging methods that are appropriate or even neccesary for final diagnosis.

SUMMARY

Heidenreich F, Baxa J, Mirka H, Ferdova E, Beránek V, Rohan V, Ferda J. Imaging findings in the stroke caused by the paradoxical embolism

There is growing attention to paradoxic embolism in association with ischemic stroke in recent times. It can be perceived as a fashion trend but inclination towards this unusual clinical unit has its fairly strong basis in accindental autopsy findings in adults, even for different reasons then association with significant arterial embolism. Current high standard of imaging methods for sure contributes in fast and accurate diagnostics but on the other hand, the knowledge of imaging methods and clinical symptoms is a need from indicating physician.

Key words: paradoxic embolism, foramen ovale, ischemia, thrombosis, transesophageal echocardiography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět