Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(4): 268 -274

Existují rozdíly v tloušťce a ploše neokortexu mezi pacienty po první epizodě schizofrenie a zdravými kontrolami?

Are there differences of cortical thickness or surface area between subjects after the first episode of schizophrenia and healthy controls?

Ondřej Slezák1,2, Antonín Škoch3,4, Jan Žižka5, David Bayer6, Filip Španiel4, Jaroslav Tintěra3,4, Jiří Vaňásek1,2, Pavel Eliáš1,2, Pavel Ryška1,2
1 Radiologická klinika LF UK, Hradec Králové
2 Radiologická klinika FN, Hradec Králové
3 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
4 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
5 Department of Radiology, University Hospital of Umeá, Daniel Naezéns väg, Sweden
6 Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Prospektivní studie nepotvrdila změny v tloušťce a ploše neokortexu při první epizodě schizofrenie.

SOUHRN

Slezák 0, Škoch A, Žižka J, Bayer D, Španiel F, Tintěra J, Vaňásek J, Eliáš P, Ryška P. Existují rozdíly v tloušťce a ploše neokortexu mezi pacienty po první epizodě schizofrenie a zdravými kontrolami?

Cíl: Ověřit, zda je u pacientů v časném stadiu onemocnění schizofrenií přítomna redukce tloušťky a/nebo plochy neokortexu.

Metodika: V prospektivní studii byla pomocí magnetické rezonance zkoumána tloušťka a plocha neokortexu souboru nemocných po první epizodě schizofrenie (n = 15) a kontrolního souboru zdravých jedinců (n = 19). Probandi byli vyšetřeni na 3 T MR tomografu s využitím 64kanálové hlavové cívky. Surface-based morfometrie byla provedena na 3D TI- a T2-vážených obrazech softwarovým balíkem Freesurfer (verze 7.1.0).

Výsledky: Nebyly nalezeny statisticky významné clustery změny tloušťky neokortexu ani jeho plochy mezi oběma testovanými skupinami.

Závěr: V rozporu s výsledky jiných autorů včetně rozsáhlých multicentrických studií nebyly nalezeny statisticky významné změny tloušťky a plochy neokortexu u nemocných v klinicky nejranějších stadiích schizofrenie.

Klíčová slova: agnetická rezonance, plocha kortexu, první epizoda schizofrenie, surface-based morfometrie, tloušťka kortexu

Major statement

This prospective study has not confirmed abnormalities of cerebral corticalthickness and area during the first episode of schizophrenia.

SUMMARY

Slezák 0, Škoch A, Žižka J, Bayer D, Španiel F, Tintěra J, Vaňásek J, Eliáš P, Ryška P. Are there differences of cortical thickness or surface area between subjects after the first episode of schizophrenia and healthy controls?

Purpose: To asses cerebralcorticalthickness and area changes in the earliest stage of schizophrenia.

Methods: Magnetic resonance was used to prospectively compare cerebral cortex thickness and surface area between subjects after the first episode of schizophrenia (n = 15) and healthy controls (n = 19). The subjects were examined on a 3 Tesla MRI system equipped with a 64-channel head coil. Surface-based morphometry was performed on 3D T1- and T2-weighted data by using Freesurfer software package (ver. 7.1.0).

Results: No statistically significantly different clusters of cerebral cortical surface / thickness were found between both groups of subjects.

Conclusion: Contrary to the observations published by other authors including large multicentric studies, no statistically significant differences in cerebral cortical thickness or area were found in the earliest stage of schizophrenia.

Key words: first episode of schizophrenia, corticalarea, corticalthickness, magnetic resonance, surface-based morphometry


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět