Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuální téma


Ces Radiol 2007;61(1): 11 -19

Dvoufázová multidetektorová CT-angiografie renálního karcinomu

Two-phase multidetector-row CT-angiography of the renal-cell carcinoma

Jiří Ferda1,2, Boris Kreuzberg1, Ondřej Hes3 , Milan Hora4 , Eva Ferdova1,2, Jan Baxa1, Hynek Mírka1 , Kristýna Ohlídalová1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň
3Šiklův ústav patologické anatomie LF Uk a FN,Plzeň
4Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kreuzberg B, Hes O, Hora M, Ferdova E, Baxa J, Mírka H, Ohlídalová K. Dvoufázová multidetektorová CT-angiografie renálního karcinomu

Renální karcinom je nejčastějším nádorem ledviny. V porovnání s jinými státy jeho incidence dosahuje v České republice nejvyšší hodnoty a trvale mírně stoupá. S rozvojem laparoskopických operačních technik ledvin se objevila nutnost přesného předoperačního stagingu renálního karcinomu společně s detailním zobrazením cévního zásobení ledviny postižené nádorem. Multidetektorová výpočetní tomografie (MDCT) umožňuje spojit v jediném vyšetřením zobrazení cílené na staging a současně na cévní zásobení ledviny. Pro dosažení optimálního prostorového rozlišení je vhodné využít akvizice dat umožňující submilimetrové izotropní rozlišení. Pro zobrazení nádorů ledvin je výhodné využívat minimálně dvoufázové zobrazení v arteriální a žilní fázi. V práci jsou porovnány typické CT obrazy jednotlivých histologických typů renálního karcinomu, zmíněna jsou kritéria pro zařazení nádoru do stagingu TNM a zdůrazněny klinicky významné varianty cévního zásobení i cévní změny vyvolané přítomností nádoru v ledvině.

Klíčová slova: CT-angiografie, multidetektororvá výpočetní tomografie (MDCT), renální karcinom, renální tepny, renální žíly.

SUMMARY

Ferda J, Kreuzberg B, Hes O, Hora M, Ferdova E, Baxa J, Mírka H, Ohlídalová K. Bi-phasic multidetector-row CT-angiography of the renal cell carcinoma

Renal cell carcinoma is the most frequent kidney neoplasm; its incidence in the Czech Republic is the highest in the world and increases continuously Development of laparoscopic kidney surgery makes perfect preoperative staging of the renal cell carcinoma necessary, together with imaging of the vascular supply of the kidney affected by tumor. Multidetector-row computed tomography (MDCT) offers staging and imaging of the vascular supply in one examination. The optimal spatial resolution depends on sub-millimeter data acquisition. Bi-phasic kidney imaging in arterial and venous phases offers excellent results in detection and differential diagnosis of the renal cell carcinoma. The article reviews typical imaging features of histological sub-types of the renal cell carcinoma, criteria of TNM staging, clinically important vascular supply variants, and tumor related changes in renal vasculature.

Key words: CT-angiography (CTA), multidetector-row computed tomography (MDCT), renal cell carcinoma, renal arteries, renal veins.


Práce byla podpořena výzkumným projektem MSM 0021620819 a byla přednesena jako "state-of-the-art lecture"na 87. Deutscher Roentgenkongress v Berlíně 26. 5. 2006.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět