Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2021;75(1): 61 -64

Ojedinělý případ akumulace osteotropního radiofarmaka 99mTc-metylen-difosfonátu v místě talkové pleurodézy zobrazený při scintigrafii skeletu a SPECT/CT u pacientky s diseminací osteosarkomu do plic

99mTc-methylene diphosphonate avid talc pleurodesis accidentally detected by bone scintigraphy and SPECT/CT in a 17-year-old osteosarcoma patient with multiple lung metastases - case report

Jiří Doležal1, Eva Krčálová1, Kateřina Lejhancová2
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Ordinace dětského lékaře, Pediatrie Lejhancová s.r.o., Pardubice
Hlavní stanovisko práce

Prezentujeme ojedinělý případ akumulace osteotropního radiofarmaka 99mTc-metylen-difosfonátu v místě talkové pleurodézy zobrazený při scintigrafii skeletu se SPECT/CT hrudníku u pacientky s diseminací osteosarkomu do plic.

SOUHRN

Doležal J, Krčálová E, Lejhancová K. Ojedinělý případ akumulace osteotropního radiofarmaka 99mTc-metylen-difosfonátu v místě talkové pleurodézy zobrazený při scintigrafii skeletu a SPECT/CT u pacientky s diseminací osteosarkomu do plic

Cíl: Prezentovat ojedinělý případ akumulace osteotropního radiofarmaka 99mTc-metylen-difosfonátu v místě talkové pleurodézy zobrazený při scintigrafii skeletu a SPECT/low dose CT u 17leté pacientky s diseminací osteosarkomu do plic.

Metodika: Sedmnáctiletá dívka prodělala amputaci LDK ve stehně pro osteosarkom proximální části levé tibie. V průběhu neoadjuvantní chemoterapie však došlo k miliárnímu rozsevu osteosarkomu do plic, komplikovaného rozvojem rekurentního bilaterálního pneumothoraxu. Pro trvalý únik vzduchu do pleurální dutiny bylo nutné provést thorakoskopickou talkovou pleurodézu. O 2 měsíce později se u pacientky objevila bolest v bedrech a nemocná byla odeslána na scintigrafii skeletu k vyloučení kostních metastáz osteosarkomu. Celotělový scan byl doplněn o SPECT/low dose CT hrudníku.

Výsledky: Vyšetření zobrazilo akumulaci osteotropního radiofarmaka ve zbytnělé pleuře s četnými kalcifikacemi a v metastatickém ložisku proximální části křížové kosti vlevo. Bohužel masivní akumulace osteotropního radiofarmaka ve zbytnělé pleuře s kalcifikacemi znemožnila posouzení případného metastatického postižení žeber pro rozptyl emitovaného γ-záření promítajícího se do hrudní stěny a žeber.

Závěr: Scintigrafie skeletu doplněná o SPECT/low dose CT zobrazila ojedinělou extraoseální akumulaci osteotropního radiofarmaka v místě talkové pleurodézy a také diseminaci onemocnění do skeletu.

Klíčová slova: scintigrafie skeletu, pleurodéza, osteosarkom, 99m Tc-metylen-difosfonát

Major statement

Herein we present a rare case of 99mTc-methylene diphosphonate uptake in a talc pleurodesis, detected by bone scintigraphy and SPECT/ CT in a 17-year-old osteosarcoma patient with multiple lung metastases.

SUMMARY

Doležal J, Krčálová E, Lejhancová K. 99mTc-methylene diphosphonate avid talc pleurodesis accidentally detected by bone scintigraphy and SPECT/CT in a 17-year-old osteosarcoma patient with multiple lung metastases - case report

Aim: to present a rare case of non-osseous uptake of the bone-seeking radiopharmaceutical 99mTc-methylene diphosphonate in the area of talc pleurodesis in osteosarcoma patient with multiple pulmonary metastases.

Method: A 17-year-old woman underwent left transfemoral amputation due to the tibial osteosarcoma. Unfortunately, subsequent chemotherapy was ineffective and interim CT revealed multiple lung metastases. Moreover, as a consequence of recurrent bilateral pneumothoraces the talc pleurodesis had to be performed. Two month later, patient suffered from a low-back pain, therefore the bone scan (including both planar imaging and SPECT/CT) was indicated to rule-out osseous metastases.

Results: Whole body scan and additional SPECT/CT of the chest disclosed intensive non-osseous uptake of the bone-seeking radiopharmaceutical in the thickened, calcified pleura as well as osseous metastasis in the sacrum. Regrettably, metastatic involvement of the ribs and thoracic wall could not be ruled-out due to the intensive pleural uptake and subsequent Compton scattering.

Conclusion: Bone scintigraphy with additional SPECT/CT disclosed rare 99mTc-methylene diphosphonate uptake in a talc pleurodesis and metastatic bone involvement.

Key words: bone scintigraphy, pleurodesis, osteosarcoma, 99mTc-methylene diphosphonate


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět