Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(1): 94 -101

Diagnostika maligních nádorů hlavy a krku - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi

Diagnostic Approach to Head and Neck Cancer - a review of imaging methods and their application in clinical practice

Martina Kelblová1, Pavla Urbánková2, Marta Pažourková1, Tomáš Holeček1, Jiří Vaniček1
1 Klinika zobrazovacích metod FN u svaté Anny Brno a LF MU, Brno
2 Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u svaté Anny a LF MU, Brno
Hlavní stanovisko práce

Poskytnout praktický přehled zobrazovacích metod hlavy a krku v diagnostice maligních tumorů.

SOUHRN

Kelblová M, Urbánková P, Pažourková M, Holeček T, Vaníček J. Diagnostika maligních nádorů hlavy a krku - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi

Zobrazovací metody mají zásadní úlohu ve stanovení stagingu, plánování terapie a sledování pacientů s maligními tumory hlavy a krku. Ultrasonografie (US) je neinvazivní, finančně dostupná, je využitelná k hodnocení krčních lymfatických uzlin (N stagingu) a dalších povrchově lokalizovaných struktur, ale je značně závislá na vyšetřujícím. CT vyšetření krku je využitelné k stanovení rozsahu primárního tumoru (T stagingu) i postižení lymfatických uzlin (N stagingu), výborně zobrazuje struktury skeletu, je ovšem při T stagingu limitované artefakty z metalických zubních výplní v dutině ústní, orofaryngu a v oblasti dolních pólů příušních žláz. MR vyšetření krku má lepší tkáňové rozlišení než CT, není tak rušeno artefakty ze zubních výplní. Má tedy nad CT nadřazenou úlohu v T stagingu zejména u tumorů orofa-ryngu a dutiny ústní. V N stagingu jsou obě metody téměř rovnocenné. Hybridní zobrazení pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s CT (PET/CT) za použití radiofarmaka fluordeoxyglukózy (FDG) zobrazuje zvýšenou metabolickou aktivitu maligních krčních tumorů a jejich regionálních a vzdálených metastáz (M staging), a je tedy metodou definitivního stagingu, restagingu a metodou k odhalení skrytého primárního tumoru při zjevném meta-statickém postižení krčních lymfatických uzlin. Jako podstatné se v poslední době ukazuje moderní hybridní zobrazení PET/MR, které spojuje možnost podrobné charakteristiky primárního tumoru a definitivního stagingu při výrazné redukci radiační zátěže pacienta.

Klíčová slova: maligní tumory hlavy a krku, zobrazovací metody, diagnostika, staging

Major statement

A review of imaging methods in the diagnostics and management of patients with head and neck cancer.

SUMMARY

Kelblová M, Urbánková P, Pažourková M, Holeček T, Vaníček J. Diagnostic Approach to Head and Neck Cancer - a review of imaging methods and their application in clinical practice

Imaging methods are an integral part of staging, treatment planning and surveillance of patients with head and neck cancer. Ultrasound (US) is noninvasive, cost-effective and useful tool for evaluation of cervical lymph nodes (N staging) and other superficial structures, but it is operator-dependent. CT of the neck is useful for imaging of primary tumor (T staging) and cervical lymph nodes (N staging), but in T staging it is limited by the artifacts of metallic dental fillings in the oral cavity and in lower poles of parotid glands. MRI of the neck has superior soft tissue contrast than CT, imaging is much less susceptible for dental filling artifacts, therefore it is prior to CT in T staging especially by tumors of oropharynx and oral cavity. In N staging, both methods (MRI and CT) are almost equivalent. FDG-PET/CT displays an increased metabolic activity of malignant cervical tumors and their regional and distant metastases (M staging). Therefore it is the method of definitive staging, restaging and method for detection of occult primary tumor. Advanced hybrid FDG-PET/MRI examination offers an advantage of detailed characterization of primary tumor together with definitive staging with significantly decreased radiation dose for patient.

Key words: head and neck cancer, imaging methods, diagnostics, staging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět