Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2021;75(1): 58 -60

Metastáze světlobuněčného karcinomu ledviny ve frontálním sinu

Metastasis of clear cell carcinoma of the kidney in the frontal sinus - case report

Radek Bárta
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je prezentovat kazuistiku pacienta s metastázou renálního karcinomu ve frontálním sinu imitující sinusitidu.

SOUHRN

Bárta R. Metastáze světlobuněčného karcinomu ledviny ve frontálním sinu

Karcinom ledviny představuje asi 2-3 % všech solidních tumorů postihujících dospělou populaci (1), metastazuje většinou do plic, skeletu a lymfatických uzlin. Prezentuji kazuistiku pacientky, u které byla po téměř 10 letech objevena vzdálená metastáza na poměrně raritním místě.

Klíčová slova: metastáza, karcinom ledviny

Major statement

The aim of this work is to present a case report of a patient with metastasis of renal cell carcinoma in the frontal sinus imitating sinusitis.

SUMMARY

Bárta R. Metastasis of clear cell carcinoma of the kidney in the frontal sinus - case report

Kidney cancer accounts for about 2-3% of all solid tumors affecting the adult population (1), mostly metastasizing to the lungs, skeleton and lymph nodes. I present a case report of a patient in whom, after almost ten years, a distant metastasis was discovered in a relatively rare place.

Key words: metastasis, kidney cancer


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět