Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(1): 84 -91

Kľúčové postavenie ultrasonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s nádormi štítnej žľazy

Key role of neck ultrasonography in the modern management of thyroid cancer

Marianna Grigerová1, Róbert Králik2, Martin Griger3, Emília Mojtová1, Eva Takácsová4, Ján Podoba1
1 Klinika endokrinológie SZU a OÚsA, Bratislava
2 Klinika chirurgie LF UK a OÚsA, Bratislava
3 EuroPainClinics Bratislava
4 Klinika nukleárnej medicíny LF UK, SZU a OÚsA, Bratislava
Hlavné stanovisko práce

Ultrasonografia krku je kľúčovým vyšetrením nielen pri diagnostikovaní tyreoidálnej malignity, ale aj pri stratifikácii rizika recidívy ochorenia, čím rozhoduje o indikácii a rozsahu chirurgickej liečby.

SÚHRN

Grigerová M, Králik R, Griger M, Mojtová E, Takácsová E, Podoba J. Kľúčové postavenie ultrasonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s nádormi štítnej žľazy

Karcinóm štítnej žľazy je nádor s najrýchlejšie stúpajúcou incidenciou u žien v posledných dekádach. V dôsledku zavedenia citlivých zobrazovacích vyšetrovacích metód do bežnej klinickej praxe ide skôr o epidémiu naddiag-nostikovania incidentálnych nízkorizikových nádorov, ktoré sa klinicky neprejavia, ako o epidémiu samotného ochorenia. Nový pohľad na výbornú prognózu týchto klinicky nemých nádorov zákonite viedol k zmene terapeutického prístupu s odklonom od komplexnej onkologickej liečby. Ultrasonografické vyšetrenie (USG) krku je kľúčovým vyšetrením, ktoré dokáže odlíšiť tieto subklinické karcinómy vyžadujúce menej agresívnu liečbu od rizikových nádorov. USG nález určuje potrebu a rozsah iniciálneho chirurgického výkonu. Kvalitnejšie predoperačné USG vyšetrenie je asociované s nižším výskytom perzistencie ochorenia a často pomôže predísť zbytočnej reoperácii pacienta. USG krku je tiež pilierom pri následnom sledovaní pacientov s nádormi štítnej žľazy, obzvlášť nízkorizikových diferencovaných karcinómov po lobektómii (limitovaný chirurgický výkon) a neliečených chirurgicky. Bez kvalitného USG krku by moderný manažment nádorov štítnej žľazy s liečbou šitou na mieru podľa stupňa rizika recidívy ochorenia nebol možný.

Klíčová slova: karcinóm štítnej žľazy, ultrazvuk, uzol štítnej žľazy

Major statement

Neck ultrasonography is a key imaging technique not only in detecting thyroid malignancy but also in risk stratification for estimated disease recurrence and therefore decides about indication and extend of surgical treatment.

SUMMARY

Grigerová M, Králik R, Griger M, Mojtová E, Takácsová E, Podoba J. Key role of neck ultrasonography in the modern management of thyroid cancer

Thyroid cancer is a malignancy with the fastest growing incidence in women in the past decades. However, there is more epidemic of over diagnosis of incidental low-risk cancers without clinical significance due to the advancement in detection methods rather than epidemic of cancer itself. New understanding of excellent prognosis of these clinically silent tumours has changed the therapeutic approach with decline from complex oncological treatment. Neck ultrasound is an imaging technique which can distinguish sub-clinical cancer that needs less aggressive therapy from high-risk malignity. Ultrasound findings determine the need and the extend of initial surgery. Thorough ultrasound examination is linked to lower persistence rates and it can often help to avoid unnecessary repeated surgery. Neck ultrasound is also corner stone in follow up of patients with thyroid malignancies especially low risk differentiated thyroid cancer after lobectomy and not treated surgically. Without high quality neck ultrasound, the new approach to thyroid cancer with treatment tailored to each patient´s individual needs according to the risk of recurrence would not be possible.

Key words: thyroid cancer, thyroid nodules, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět