Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 52 -57

Význam 18F-FDG-PET/MR při diagnostice horečky nejasné etiologie

Significance of 18F-FDG-PET/MRI in the diagnosis of the Fever of Unclear Origin

Tomáš Rohan, Petr Hložanka, Marek Dostál, Andrea Šprláková-Puková
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Zhodnotit přínos 18F-FDG-PET/MR při pátraní po etiologii horečky nejasné etiologie (FUO).

SOUHRN

Rohan T, Hložanka P, Dostál M, Šprláková-Puková A. Význam 18F-FDG-PET/MR při diagnostice horečky nejasné etiologie

Cíl: Zhodnotit přínos fúzního 18F-FDG-PET/ MR při pátraní po etiologii horečky nejasné etiologie (FUO).

Metodika: Do studie bylo zařazeno 57 po sobě jdoucích pacientů v období 7/2016 až 12/2019, kteří podstoupili 18F-FDG-PET/MR (Signa, GE) pro FUO. Indikační kritéria byla oproti definici rozšířena na všechny pacienty s nejasnou teplotou nad 37 °C. Byla hodnocena senzitivita, specificita, prediktivní hodnoty a AUC nálezu na PET/MR ve vztahu k etiologii FUO. K semikvantitativnímu hodnocení pravděpodobnosti příčiny FUO na základě nálezu na PET/MR byla použita pětibodová Likertova škála (Likert 1 - nález na PET/MR není příčinou FUO, Likert 5 - nález na PET/MR je jistou příčinou FUO). Jako pozitivní PET/ MR byl hodnocen nález Likert 3 až 5. Dále byly sledovány klinické (horečka, artralgie, úbytek hmotnosti, noční pocení) a laboratorní (CRP, leukocyty) parametry, které byly korelovány s výtěžností PET/MR.

Výsledky: 18F-FDG-PET/MR dosahoval při určení etiologie FUO senzitivity 93 %, specificity 65 %, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty 78 a 87 %, AUC 0, 82. Příčina horečky nejasné etiologie byla stanovena u 27 pacientů (57 %), z nichž 17 (36 %) mělo neinfekční zánětlivé onemocnění, 8 (17 %) infekční zánětlivé onemocnění a dva (4 %) novotvar. U 20 (43 %) pacientů zůstala FUO bez zjištěné etiologie, přičemž u 14 (30 %) z nich příznaky spontánně odezněly a u šesti (13 %) pacientů přetrvávaly bez vysvětlení i po roce sledování. Zvýšená hladina CRP v době 18F-FDG-PET/ MR vyšetření vykazovala až 100% senzitivitu a 100% negativní prediktivní hodnotu pro správně pozitivní PET/MR, specificita dosahovala pouze 55 %.

Závěr: 18F-FDG-PET/MR je na základě této pilotní studie vhodnou alternativou 18F-FDG-PET/ CT při pátrání po etiologii horečky nejasné etiologie.

Klíčová slova: horečka nejasné etiologie; magnetická rezonance; pozitronová emisní tomografie

Major statement

To evaluate the contribution of 18F-FDG-PET/ MRI in the diagnosis of Fever of Unknown Origin (FUO).

SUMMARY

Rohan T, Hložanka P, Dostál M, Šprláková-Puková A. Significance of 18F-FDG-PET/MRI in the diagnosis of the Fever of Unclear Origin

Aim: To evaluate the contribution of 18F-FDG-PET/MRI in the diagnosis of Fever of Unknown Origin (FUO).

Methods: The study included 57 consecutive patients in the period 7/2016 to 12/2019 who underwent 18F-FDG-PET/MRI (Signa, GE) for FUO. Contrary to the official definition of FUO, the indication criteria have been extended to all patients with unclear temperatures above 37 °C. The sensitivity, specificity, predictive values and AUC of the PET/MRI finding in relation to the etiology of FUO were evaluated. A five-point Likert scale was used to semiquantitatively assess the probability of a cause of FUO based on PET/MRI finding (Likert 1 - PET/ MRI finding is not a cause of FUO, Likert 5 - PET/MRI finding is a certain cause of FUO). The Likert 3 to 5 finding was evaluated as positive PET/MRI. Furthermore, clinical (fever, arthralgia, weight loss, night sweats) and laboratory (CRP, leukocytes) parameters were monitored, which were correlated with the positivity rate of PET/MRI.

Results: 18F-FDG-PET/MRI achieved a sensitivity of 93%, specificity 65%, positive and negative predictive values of 78 and 87%, AUC 0.82 when determining the etiology of FUO. The cause of fever of unclear origin was determined in 27 patients (57%), of whom 17 (36%) had non-infectious inflammatory disease, 8 (17%) infectious inflammatory disease and 2 (4%) neoplasm. In 20 (43%) patients, FUO remained without a known etiology, while in 14 (30%) of them the symptoms resolved spontaneously and in 6 (13%) patients they persisted without explanation even after one year of follow-up. The increased level of CRP at the time of 18F-FDG-PET/MRI examination showed up to 100% sensitivity and 100% negative predictive value for true positive PET/MRI, the specificity reached only 55%.

Conclusion: Based on this pilot study, 18F-FDG-PET/MRI is a suitable alternative to 18F-FDG-PET/CT in the search for the etiology of the fever of unclear origin.

Key words: fever of unknown origin, magnetic resonance imaging, positron-emission tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět