Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 45 -51

Klinicko-ekonomický potenciál PET/MR při stagingu karcinomu rekta

Clinical and economical potential of PET/MRI in rectal cancer staging

Alexandra Litavcová1, Marek Dostál1,2, Miloš Keřkovský1, Simon Smrčka1, Andrea Šprláková-Puková1, Marek Mechl1
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno 2 Biofyzkální ústav LF MU, Brno
Hlavní stanovisko práce

Zhodnotit potenciál 18F-FDG-PET/MR při stagingu karcinomu rekta.

SOUHRN

Litavcová A, Dostál M, Keřkovský M, Smrčka S, Šprláková-Puková A, Mechl M. Klinicko-ekonomický potenciál PET/MR při stagingu karcinomu rekta

Cíl: Cílem této práce je představit klinicko-ekonomické aspekty stagingu karcinomu rekta pomocí 18F-FDG-PET/MR.

Metodika: Pro staging nádorů rekta byl na našem pracovišti sestaven vyšetřovací protokol, který maximalizuje výtěžnost této zobrazovací metody za minimální čas. Protokol zahrnuje trupové PET/MR s pokrytím od báze lební přibližně do půli stehen, dynamické kontrastní vyšetření jater s aplikací hepato-specifické kontrastní látky, MR rekta a cílenou sekvenci na oblast plic. Pro srovnání ekonomic-koradiační situace jsme porovnali čtyři různé scénáře s využitím různých zobrazovacích metod, které mohou v praxi nastat při stagingu karcinomu rekta. U těchto modelových scénářů jsme porovnali celkovou radiační zátěž a celkové ekonomické náklady dle bodového systému.

Výsledky: V období let 2018-2020 bylo na našem pracovišti provedeno 3950 PET/MR vyšetření, z čehož 867 (21,95 %) bylo provedeno PET/MR protokolem pro staging karcinomu rekta. Klinickým přínosem stagingu karcinomu rekta pomocí PET/MR je zrychlení diagnostického postupu. Staging karcinomu rekta pomocí 18F-FDG-PET/MR je 2. nejekonomičtější scénář, jehož radiační dávka je nejnižší.

Závěr: PET/MR u tumorů rekta umožňuje vzhledem ke koncepci "one-stop-shop" detailní zhodnocení lokoregionálního nálezu i vzdálené diseminace při jednom vyšetření, urychluje celý diagnostický proces a snižuje radiační dávku u pacientů.

Klíčová slova: PET/MR, tumor rekta, staging, ekonomické aspekty

Major statement

To evaluate the potential of 18F-FDG-PET/MRI in staging of rectal cancer.

SUMMARY

Litavcová A, Dostál M, Keřkovský M, Smrčka S, Šprláková-Puková A, Mechl M. Clinical and economical potential of PET/MRI in rectal cancer staging

Aim: The aim of this paper is to present clinical-economic aspects of rectal cancer staging using 18F-FDG-PET/MRI.

Methods: For rectal cancer staging was designed the PET/MRI protocol, which maximizes diagnostic performance of this imaging method in a minimum of time. This protocol includes PET/MRI from skull base to mid-thigh, dynamic contrast enhanced MRI of liver with hepatospecific contrast agent, MRI of the rectum, sequence for lung evaluation. We compare 4 different scenarios using different imaging methods for rectal cancer staging. For each scenario we calculate total radiation exposure and economical costs.

Results: From 2018 to 2020 our department performed 3950 PET/MRI examinations, 867 (21,95%) were performed by PET/MRI protocol for rectal cancer staging. The clinical benefit of PET/MRI in rectal cancer staging is the speeding-up of the diagnostic process. According to the proposed economic-radiation situations, the scenario using 18F-FDG-PET/MRI for rectal cancer staging was 2nd most economical with the lowest radiation exposure.

Conclusion: PET/MRI for rectal cancer allows as a "one-stop-shop" imaging method detailed evaluation of locoregional finding and distant dissemination in one diagnostic setting, speeds up diagnostic process and reduces radiation exposure of patients.

Key words: PET/MRI, rectal cancer, staging, economic aspects


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět