Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 77 -83

Cínová filtrace - jak ovlivní radiační zátěž nízkodávkové výpočetní tomografie sakroiliakálních kloubů?

Tin filtration - how it influencs the radiation exposure received by patient in low-dose computed tomography of sacroiliac joints?

Eva Korčáková1,2, Jana Štěpánková3, Jan Pernický1, Petr Balta1,2, David Suchý4, Vlastimil Novotný5, Kristýna Bajcurová1,2, Hynek Mírka1,2
1 Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN, Plzeň
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
3 Oddělení lékařské fyziky FN, Plzeň
4 Oddělení klinické farmakologie LF UK a FN, Plzeň
5 Revmatologie Mariánské Lázně s.r.o.
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce bylo zjistit rozdíl radiační zátěže nízkodávkové výpočetní tomografie (LDCT) sakroiliakálních kloubů (SIK) s použitím cínové filtrace a bez ní. Efektivní dávka při použití cínové filtrace klesá přibližně o 80 % a všechna vyšetření měla dobrou diagnostickou kvalitu k detekci kostních změn na SIK. Lze předpokládat, že LDCT s takto nízkou dávkou získá významnější roli v diagnostickém algoritmu axiální spondyloartritid, protože CT nebylo doposud z této indikace příliš využíváno právě pro svou vysokou radiační zátěž.

SOUHRN

Korčáková E, Štěpánková J, Pernický J, Balta P, Suchý D, Novotný V, Bajcurová K, Mírka H. Cínová filtrace - jak ovlivní radiační zátěž nízkodávkové výpočetní tomografie sakroiliakálních kloubů?

Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit, jak sníží cínová filtrace efektivní dávku záření a zda ovlivní kvalitu zobrazení u nízkodávkové výpočetní tomografie (LDCT) sakroiliakálních kloubů (SIK). Hodnocení bylo provedeno u souboru osob s podezřením na ankylozující spondylitidu. Pro srovnání byla vypočtena i efektivní dávka konvenčního RTG snímku.

Metodika: Pacienty vyšetřené LDCT SIK na našem pracovišti v letech 2019-2020 jsme rozdělili na dvě skupiny. První skupina byla vyšetřena nízkodávkovým protokolem bez použití cínové filtrace a druhá skupina stejným nízkodávkovým protokolem jen s přidáním cínové filtrace. V případě, že pacient měl v klinickém systému dostupný RTG snímek, byl proveden výpočet jeho efektivní dávky. Výpočet dávek byl proveden radiologickým fyzikem za použití programů ImpactDose 2.3, patient model - real patient data (CT Imaging GmbH, Německo) a PCXMC 2.0 (X-ray, STUK Finsko). Kvalita obrazové dokumentace byla hodnocena nezávisle dvěma radiology.

Výsledky: Medián efektivní dávky byl ve skupině vyšetřené s cínovou filtrací 0, 1 mSv (0,05-0,18 mSv), ve skupině bez filtrace 0,5 mSv (0,3-0,9 mSv). Medián efektivní dávky RTG snímků byl v našem souboru 0,25 mSv (0,06-1,16 mSv). V obou skupinách mělo 90 % vyšetření výbornou kvalitu.

Závěr: Výsledky prokázaly, že radiační zátěž nemocného při použití cínové filtrace klesá ve srovnání s nízkodávkovým protokolem o 80 %. Ve srovnání s RTG je v našem souboru dávka při použití LDCT s cínovou filtrací nižší o 50 %. Z toho vyplývá, že LDCT s cínovou filtrací lze využívat v diagnostice ankylozující spondylitidy místo RTG snímku či v případě nejasného nálezu nebo nemožnosti provést MR vyšetření.

Klíčová slova: radiace, dávka, nízkodávková výpočetní tomografie, cínová filtrace, ankylozující spondylitida

Major statement

The objective of our work was to determine the difference in radiation exposure received by patient by low-dose computed tomography (LDCT) on sacroiliac joints (SIJ) with and without tin filtration. The effective dose with tin filtration is reduced by approximately 80% and all examinations had good diagnostic quality to detect bone changes in SIJ. It can be presumed that LDCT with such a low dose will play a more significant role in the diagnostic algorithm of axial spondyloarthritis, because CT has not been used a lot in this indication due its high radiation dose.

SUMMARY

Korčáková E, Štěpánková J, Pernický J, Balta P, Suchý D, Novotný V, Bajcurová K, Mírka H. Tin filtration - how itinfluencs theradiation exposure received by patient in low-dose computed tomography of sacroiliac joints?

Objectives: The objective of our study was to determine whether tin filtration reduces the radiation exposure received by patients and whether it affects the quality of imaging in low-dose computed tomography (LDCT) of sacroiliac joints (SIJ). The evaluation was performed on a group of patients with suspected ankylosing spondylitis. For comparison, the effective dose of a conventional X-ray was calculated.

Method: Patients examined by LDCT SIJ at our workplace in 2019-2020 were divided into two groups. The first group underwent a low-dose protocol without the use of tin filtration and the second group underwent the same low-dose protocol with tin filtration. When a patient had an X-ray available in the clinical system, its effective dose was calculated. The dose evaluation were performed by a medical physicist using ImpactDose 2.3, patient model - real patient data (CT Imaging GmbH, Germany) and PCXMC 2.0 (X-ray, STUK Finland) programs. The quality of the image documentation was evaluated independently by two radiologists.

Results: In our cohort, the median effective dose for LDCT with tin filtration was 0.1 mSv (0.05-0.18 mSv), for LDCT without tin filtration was 0.5 mSv (0.3-0.9 mSv) and for X-ray was 0.25 mSv (0.06-1.16 mSv). In both LDCT groups 90% of image documentation was of an excellent quality.

Conclusion: Our results showed that the tin filtration decreases the radiation dose in comparison with the low-dose protocol by 80%. Compared to X-rays, the dose in our LDCT group with tin filtration was 50% lower. It follows that LDCT with tin filtration can be used in the diagnosis of ankylosing spondylitis instead of X-rays or in case of unclear findings or inability to perform MRI examination.

Key words: radiation, dose, low-dose computed tomography, tin filtration, ankylosing spondylitis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět