Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 31 -44

Zobrazení karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s podáním 68Ga-PSMA-11

Imaging of the prostatic carcinoma using PET/CT and PET/MRI with the application of 68Ga-PSMA-11

Jiří Ferda1, Eva Ferdová1, Jan Pernický1, Marika Looseová1, Martina Odvody1, Milan Hora2, Jindřich Fínek3, Ondřej Topolčan4, Ladislav Pecen4, Ondřej Hes5
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
4 Oddělení imunodiagnostiky LF UK a FN, Plzeň
5 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

68Ga-PSMA-11 je bezpečné a spolehlivé radiofarmakum pro hodnocení stagingu, restagingu i hodnocení účinku terapie u nemocných s karcinomem prostaty, při shodné dostupnosti obou metod je preferovanou indikací PET/MR v případě stagingu co do absolutního počtu i podílu vyšetření, naproti tomu PET/CT je preferováno u nemocných vyšetřených v indikacích kontroly efektu terapie při restagingu onemocnění.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Pernický J, Looseová M, Odvody M, Hora M, Fínek J, Topolčan O, Pecen L, Hes O. Zobrazení karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s podáním 68Ga-PSMA-11

Cíl: Zhodnotit zkušenosti s prováděním PET/ CT a PET/MR s podáním 68Ga-PSMA-11 u nemocných v diagnostice karcinomu prostaty se zaměřením na rozdíly v indikacích PET|/CT a PET/MR, dále se zaměřením na logistiku a bezpečnost vyšetření a zařazení vyšetření do diagnostických algoritmů u primární diagnostiky karcinomu prostaty.

Metodika: Od ledna 2018 do prosince 2020 bylo provedeno celkem 500 vyšetření u 449 mužů s podáním 68Ga-PSMA-11 pomocí PET/ CT (200 vyšetření) a PET/MR (300 vyšetření). Vyšetření byla prováděna po podání 68Ga-PSMA-11 v dávce aktivity 1, 25 MBq/kg hmotnosti s použitím jak PET/CT, tak PET/MR. V případě PET/CT byla prováděna vyšetření v rozsahu trupu a hlavy, pouze v případě vyšetření z důvodu biochemického relapsu a před zvážením terapie radioligandem PSMA 177-lutecia byla prováděna celotělová vyšetření, PET/MR vyšetření u nemocných, u nichž nebyla provedená radikální prostatektomii, bylo nejprve provedeno cílené vyšetření pánve, poté doplněno vyšetření trupu a hlavy.

Výsledky: Při vyšetření nebyly prokázány závažné komplikace s relevancí k podání 68Ga-PSMA-11. Při vyšetření PET/CT byla nejčastější indikací vyšetření restaging při terapii (53 %, 106 vyšetření), následovaná stagingu (31 %, 62 vyšetření), naopak při vyšetření PET/MR dominovala indikace stagingu (67 %, 201 vyšetření)), restaging byl indikací jen ve 20 % (60 vyšetření). U obou modalit byly srovnatelné podobné podíly i absolutní počty vyšetření měla indikace u biochemického relapsu: u PET/CT 11 % (22 vyšetření) PET/MR 8 % (24 vyšetření).

Závěr: 68Ga-PSMA-11 je bezpečné a spolehlivé radiofarmakum pro hodnocení stagingu, restagingu i hodnocení účinku terapie u nemocných s karcinomem prostaty, při shodné dostupnosti obou metod je preferovanou indikací PET/MR v případě stagingu co do absolutního počtu i podílu vyšetření, naproti tomu PET/CT je preferováno u nemocných vyšetřených v indikacích kontroly efektu terapie při restagingu onemocnění.

Klíčová slova: 68Ga-PSMA-11, PET/CT, PET/MR, karcinom prostaty

Major statement

68Ga-PSMA-11 is safe and valuable radiopharmaceutical in staging, restaging and assessment of the therapy response in patients with prostatic carcinoma. When the availability of PET/CT and PET/MRI is the equal, PET/MRI is preferred in staging of the disease, in opposite side, PET/CT in the assessment of the effect of therapy or restaging.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Pernický J, Looseová M, Odvody M, Hora M, Fínek J, Topolčan O, Pecen L, Hes O. Imaging of the prostatic carcinoma using PET/CT and PET/MRI with the application of 68Ga-PSMA-11

Aim: To assess the experience with the PET/MRI and PET/CT with the application of 68Ga-PSMA-11 in patients with diagnostics of prostatic carcinoma, the assessment targeted the logistic, safety, and the inclusion of 68Ga-PSMA-11 into the diagnostic work-up.

Method: 500 examinations with the application of 68Ga-PSMA-11 were performed between January 2018 and December 2020, there were 200 of PET/CT and 300 of PET/MRI in 449 male patients, in 43 of them were performed multiple examinations. 68Ga-PSMA-11 into was injected using activity dosing of 1.25 MBq per kilogram of body weight. PET/CT examinations were performed in the extent of trunk and head except those indicated to radioligand therapy or biochemical relapse, when it was used the whole-body examination. In PET/MRI, the targeted pelvic imaging was performed before the trunk and head examinations, with the exception of cases when the radical prostatectomy was used, then the targeted examination was targeted.

Results: No serious complication related to the application of 68Ga-PSMA-11 were registered. In PET/CT, the most frequent indication was restaging during therapy (53%, 106 cases), followed by the staging examination (31%, 62 examinations), in opposite PET/MRI was indicated most often due to the staging (67%, 201 examinations), restaging in 20% (60 examinations), respectively. The ration of particular examinations and also percentage was almost equal in indication of biochemical relapse (PET/CT in 22 cases, 11%, PET/MRI in 8%, 24 examinations).

Conclusion: 68Ga-PSMA-11 is safe and valuable radiopharmaceutical in staging, restaging and assessment of the therapy response in patients with prostatic carcinoma. When the availability of PET/CT and PET/MRI is the equal, PET/MRI is preferred in staging of the disease, in opposite side, PET/CT in the assessment of the effect of therapy or restaging.

Key words: 68Ga-PSMA-11, PET/MRI, PET/CT, prostatic carcinoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět