Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 85 -90

Dobutamin-atropin stress test myokardu pomocí magnetické rezonance

Dobutamine-atropine myocardial stress test using magnetic resonance imaging

Jiří Ferda1, Kateřina Linhartová2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Linhartová K. Dobutamin-atropin stress test myokardu pomocí magnetické rezonance

Cíl. V práci hodnotíme bezpečnost, proveditelnost a diagnostické zkušenosti s prováděním dobutamin-atropinového testu na MRI.

Metoda. V období 12 měsíců jsme provedli celkem 50 zátěžových MRI srdce u nemocných s potvrzeným onemocněním koronárních tepen, či při podezření na ně. Vyšetření byla prováděna radiologem na přístroji Avanto 1.5 T s použitím matrixové body cívky a bezdrátového gatovacího systému. Protokol sestával ze sekvencí balancovaného echa (trueFISP retrogated) v čtyřdutinové projekci, dvoudutinové projekci levé komory, v šesti projekcích v krátké srdeční ose a eventuálně i ve dvouvýtokové projekci levé komory. Dobutamin byl aplikován kardiologem stupňovitě v dávkách 5-10-20-30-40 ?g/kg/min, trvání jednotlivých stupňů zátěže trvalo 4-5 minut, podle možné rychlosti akvizice MR dat. Pokud nebyla dostatečná chronotropní odpověď na dobutamin, byl od stupně 20 ?g/kg/min dobutaminu aplikován atropin v dávkách po 0,5 mg do celkové dávky 2 mg. Během celého vyšetření byl měřen systolický tlak na mezi jednotlivými stupni zátěže, srdeční frekvence a EKG byly monitorovány pomocí MR systému.

Výsledky. V souboru nebyl zaznamenán jako komplikace infarkt myokardu, v jediném případě (2 %) vznikla komorová tachykardie, která si vyžádala bezprostřední kardioverzi. Hodnotili jsme poruchy a změny kinetiky myokardu levé komory v závislosti na zátěži, viabilní myokard jsme prokázali ve 22 % případů, aviabilní jizvu v 28 %, zátěžovou ischémii v 18 % případech a u 32 % případů byl nález negativní (nebyly pozorovány poruchy kinetiky), v 6 % případů byla patrná chlopenní vada.

Závěr. Dobutamin-atropinový stress test myokardu provedený kombinovaným týmem je bezpečný, standardně proveditelný a stává se vhodnou alternativou dobutaminové echokardiografie.

Klíčová slova: dobutamin-atropin stress test, ischemická choroba srdeční, magnetická rezonance.

SUMMARY

Ferda J, Linhartová K. Dobutamine-atropine myocardial stress test using magnetic resonance imaging

Aim: This study assesses the feasibility, safety, and diagnostic experience with MRI dobutamine-atropine stress test.

Method. Fifty cardiac stress MRI examinations were performed during 12 months due to proved or suspected coronary heart disease, including 12 patients with renal insufficiency. All examinations were performed by a radiologist on 1.5 Tesla systém (Magnetom Avanto, Siemens, Germany) using body matrix coil and wireless gating systém. Protocol contained balanced echo sequences (trueFISP retrogated) in four-chamber, two-chamber, and short axis projections, with additional double outlet projection in selected cases. Dobutamine was dosed by experienced cardiologist in steps 5-10-20-30-40 ?g/kg/min, one step of 4-5 min duration. If the chronotropic response was insufficient, additional application of atropine was used in partial doses of 0.5 mg up to total dose of 2 mg. Systolic blood pressure was measured between steps, heart rate and ECG was registered online during whole procedure.

Results. No acute myocardial infarction was noted. Developed in one patient, ventricular tachycardia requiring immediate cardioversion represented single serious complication (2 %). No complication occurred in patients with renal insufficiency. Stress dependent kinetic disorders and changes were assessed and viable myocardium was found in 22 %, non-viable scar in 28%, stress induced ischemia in 18 %, and normál finding (without any kinetic disorder) in 32 % of cases. Valvular vitium was noted in 6 %.

Conclusion. Our experience shows that dobutamine-atropine stress test performed by an interdisciplinary team is safe and feasible procedure and is an alternativě to do-butamine echocardiography in depiction of stress induced disorders of myocardial kinetics.

Key words: dobutamine-atropine stress test, coronary heart disease, magnetic resonance.


Práce byla podpořena výzkumným projektem MSM 0021620819.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět