Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 72 -76

Aplikace metody Gay-Dutky/Vašákové a jejích modifikací u hodnocení rozsahu postižení plicního intersticia na CT u pacientů se systémovou sklerodermií (pilotní studie)

Aplication of Gay-Dutka/Vašaková method and its modifications in assesment of extend of lung intersticial dissease associated with scleroderma on a chest CT (pilot study)

Jiří Vaňásek1, Pavel Eliáš1, Tomáš Soukup2, Martin Hyršl1, Eva Čermáková3, Eva Kočová1
Hlavní stanovisko práce

Výsledky proběhlé pilotní studie naznačují, jaká by mohla být vhodná metoda zhodnocení rozsahu postižení plic u pacientů se systémovou sklerodermií.

SOUHRN

Vaňásek J, Eliáš P, Soukup T, Hyršl M, Čermáková E, Kočová E. Aplikace metody Gay-Dutky/Vašákové a jejích modifikací u hodnocení rozsahu postižení plicního intersticia na CT u pacientů se systémovou sklerodermií (pilotní studie)

Cíl: Cílem práce je zhodnotit aplikaci tří různých přístupů ke kvantifikaci rozsahu postižení plicního intersticia u pacientů se systémovou sklerodermií (SSc-ILD).

Metodika: V souboru 23 pacientů splňujících ACR/EULAR klasifikační kritéria pro systémovou sklerodermii (SSc) byl třemi různými způsoby zhodnocen rozsah postižení plicního intersticia na HRCT vyšetřeních hrudníku. Základní metodou byla modifikovaná metoda dle Gay-Dutky/Vašákové, dále jsme pracovali s jejími dvěma simplifikacemi. První simplifikace byla vyjádření míry postižení v procentech rozsahu ve více úrovních hrudníku, druhá simplifikace je procentuální vyjádření změn pouze v nejvíce postižené úrovni plic. Výsledky byly srovnány s vývojem vybraných ukazatelů plicního funkčního vyšetření v čase.

Výsledky: Mezi stanovenými hodnotícími systémy kvantifikace SSc-ILD a vývojem plicních funkcí v čase nebyl nalezen statisticky významný vztah (p = 0,07). V subanalýze byl však zjištěn trend ke vztahu vývoje plicních funkcí k procentuálnímu vyjádření rozsahu změn ve více úrovních, eventuálně i k metodice dle Gay-Dutky/Vašákové. Obě metody mají relativně vysokou senzitivitu k predikci zhoršení plicních funkcí, největší senzitivita v předpovědi vývoje plicních funkcí v čase byla 85,7 % v případě procentuálního vyjádření ve více úrovních.

Závěr: Přes statisticky nesignifikantní výsledek pilotní studie zjistila trend ke správné predikci výsledku a nejvhodnějším postupem pro kvantifikaci SSc-ILD se z tohoto hlediska zdá být procentuální vyjádření rozsahu změn ve více úrovních. Pokračuje však sběr dat k potvrzení správné predikce výsledku.

Klíčová slova: HRCT, intersticium, kvantifikace, plíce, systémová sklerodermie

Major statement

Results of our pilot study shows possibly suitable method that could be used for assesment of lung involvement at patients with systemic sclerosis.

SUMMARY

Vaňásek J, Eliáš P, Soukup T, Hyršl M, Čermáková E, Kočová E. Aplication of Gay-Dutka/ Vašaková method and its modifications in assesment of extend of lung intersticial dissease associated with scleroderma on a chest CT (pilot study)

Aim: The aim of this study is to asses the suitability of three different ways how to quantify systemic sclerosis associated interstitial lung disease (SSc-ILD).

Methods: In a group of 23 patients who met classification criteria for systemic sclerosis (SSc) the extent of pulmonary interstitial involvement in HRCT of the chest was evaluated by three different approaches. The essential method is a modified methodology according to Gay-Dutka/Vašáková, further we worked with its two simplifications. The first is the quantification of SSc-ILD in percent in a few cross-sectional levels the second is the determination of the percentage of changes in the most affected level. The results were compared with the development of selected indicators of pulmonary functional tests over the time.

Results: There was not found statistically significant relationship between SSc-ILD quantification procedures and pulmonary function development over the time (p = 0.07), Nevertheless in subanalysis was found a trend towards relationship between lung function evolvement and percentage of changes in more levels or eventually Gay-Dutka/Vašáková method. Both methods have relatively high sensitivity towards the prediction of lung tets worsening. 85.7% is senzitivity of change percetage in more levels.

Conclusion: Even though the results are not statistically significant, as the most suitable approach for quantification of SSc-ILD seems to be the percentual expression in more levels that is because of the trend that was found. Gathering of data continues and in a larger group of subjects the relationship can be statistically significant.

Key words: HRCT, interstitium, lung, quantification, systemic sclerosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět