Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(1): 11 -30

Rok se zobrazováním onemocnění COVID-19, od tomografie výpočetní k pozitronové emisní tomografii - pocta k 125. výročí objevení radioaktivity Henrim Antoinem Becquerelem

One year with the imaging of COVID-19, from computed tomography to positron emission tomography - a tribute to 125th anniversary of radioactivity discovery by Henri Antoine Becquerel

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Martin Vítovec, Filip Heidenreich, Jan Baxa, Hynek Mírka
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Manifestace onemocnění COVID-19 v akutní, subakutní i chronické fázi vyvolává polymorfní obraz ve výpočetní tomografii i v pozitronové emisní tomografii s použitím 18F-fluorodeoxyglukózy, znalost jeho obrazu přispívá k možnostem diferenciální diagnostiky jiných onemocnění, a to včetně koincidence patologických stavů nezávisle na sobě.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Vítovec M, Heidenreich F, Baxa J, Mírka H. Rok se zobrazováním onemocnění COVID-19, od tomografie výpočetní k pozitronové emisní tomografii - pocta k 125. výročí objevení radioaktivity Henrim Antoinem Becquerelem

Přehledové sdělení s obrazovým přehledem má za cíl ukázat na rozličné manifestace onemocnění COVID-19 v obrazu výpočetní tomografie a pozitronové emisní tomografie s podáním 18F-fluorodeoxyglukózy u postižení plicní tkáně, trávicí soustavy, kardiovaskulárního systému a centrální nervové soustavy.

Klíčová slova: 18F-fluorodeoxyglukóza, COVID-19, pozitronová emisní tomografie, computed tomography, PET/MR

Major statement

Manifestation of the COVID-19 disease in acute, subacute, and chronic phases causes polymorphic picture both in computed tomography and in positron emission tomography with the application of 18F-fluorodeoxyglucose, the knowledge of its manifestation support to the differential diagnostics the other diseases including to coexistence of independent diseases.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Vítovec M, Heidenreich F, Baxa J, Mírka H. One year with the imaging of COVID-19, from computed tomography to positron emission tomography - a tribute to 125th anniversary of radioactivity discovery by Henri Antoine Becquerel

The review with the pictorial essay has aimed to show the different manifestations of COVID-19 disease in the computed tomography imaging and during the imaging of positron emission tomography with the application of 18F-fluorodeoxyglucose, the imaging of the lung parenchyma, gastrointestinal tract, cardiovascular system and central nervous system are presented.

Key words: 18F-fluorodeoxyglucose, COVID-19, positron emission tomography, computed tomography, PET/MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět