Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(1): 65 -71

Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v České republice

Population pilot program for early detection of lung cancer in the Czech Republic

Hynek Mírka1, Martina Vašáková2, Karel Hejduk3, Ondřej Májek3, Ondřej Ngo3, Ladislav Dušek3, Miroslav Heřman4, Eva Kočová5, Jiří Ferda1, Jana Skřičková6, Ivana Čierná-Peterová7, Eva Králíková8, Petr Šonka9, Petr Šubrt10, Bohumil Seifert11, Robert Lischke12, Luboš Petruželka13, Petr Papírník14, Lucie Súkupová15, Ondřej Krahula16
1 Radiologická společnost ČLS JEP, Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, Praha, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
4 Radiologická společnost ČLS JEP, Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
5 Radiologická společnost ČLS JEP, Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
6 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
7 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní ambulance, Brandýs nad Labem
8 Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9 Sdružení praktických lékařů ČR, Medison s.r.o., Přeštice
10 Sdružení praktických lékařů ČR, Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Lhota pod Libčany
11 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
12 Česká chirurgická společnost ČLS JEP, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
13 Česká onkologická společnost ČLS JEP, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
14 Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha
15 Česká společnost fyziků v medicíně, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
16 Společnost radiologických asistentů ČR, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Hlavní stanovisko práce

Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic pomocí nízkodávkového CT je připravený ke spuštění.

SOUHRN

Mírka H, Vašáková M, Hejduk K, Májek O, Ngo O, Dušek L, Heřman M, Kočová E, Ferda J, Skřičková J, Čierná-Peterová I, Králíková E, Šonka P, Šubrt P, Seifert B, Lischke R, Petruželka L, Papírník P, Súkupová L, Krahula O. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v České republice

Článek přináší základní informace o populačním pilotním programu časného záchytu karcinomu plic, který je nyní připravený ke spuštění. Důraz je kladen na problematiku nízkodávkového CT. Jsou ale zmíněné i další důležité aspekty programu.

Klíčová slova: karcinom plic, screening, nízkodávková výpočetní tomografie, národní radiologický standard

Major statement

A population pilot program of early detection of lung cancer using low-dose CT is ready to launch.

SUMMARY

Mírka H, Vašáková M, Hejduk K, Májek O, Ngo O, Dušek L, Heřman M, Kočová E, Ferda J, Skřičková J, Čierná-Peterová I, Králíková E, Šonka P, Šubrt P, Seifert B, Lischke R, Petruželka L, Papírník P, Súkupová L, Krahula O. Population pilot program for early detection of lung cancer in the Czech Republic

The article provides basic information about the population pilot program of early detection of lung cancer, which is currently ready to launch. Emphasis is placed on the issue of low-dose CT. However, other important aspects of the program are also mentioned.

Key words: lung cancer, screening, low-dose computed tomography, national radiological standard


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět