Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(1): 102 -105

Role CT vyšetření při diagnostice náhlé příhody břišní po předchozím negativním ultrazvukovém vyšetření - retrospektivní studie

The role of CT in diagnosing acute abdomen following negative ultrasound examination - a retrospective study

Radek Bárta, Jaroslav Krivda, Soňa Kundová
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
Hlavní stanovisko práce

Zhodnocení korelace nálezů na CT vyšetření s ultrasonografickým vyšetřením bez detekce vysvětlující patologie u pacientů s klinickým podezřením na náhlou příhodu břišní.

SOUHRN

Bárta R, Krivda J, Kundová S. Role CT vyšetření při diagnostice náhlé příhody břišní po předchozím negativním ultrazvukovém vyšetření - retrospektivní studie

Cíl: Zhodnocení korelace nálezů na CT vyšetření s ultrasonografickým vyšetřením bez detekce vysvětlující patologie u pacientů s klinickým podezřením na neúrazovou náhlou příhodu břišní. Zanalyzovat v kolika procentech CT vyšetření prokázalo diagnózu náhlé příhody břišní a četnost jednotlivých diagnóz.

Metodika: Hodnotili jsme soubor 129 po sobě jdoucích pacientů (19-91 let, muži 59, ženy 70), kterým bylo v období 6/2017 až 5/2018 na našem pracovišti provedeno CT vyšetření břicha dle standardizovaného protokolu (na žádance vysloveno podezření na náhlou příhodu břišní). CT vyšetření přímo předcházelo ultrazvukové vyšetření bez nálezu vysvětlující patologie. Procentuálně byl vyjádřen počet pozitivních CT vyšetření a vypočtena negativní prediktivní hodnota ultrazvukového vyšetření. Skupinu diagnóz popsaných na CT vyšetření jsme rozdělili dle nálezů a určili jejich četnost.

Výsledky: Ze 129 případů odhalilo CT vyšetření diagnózu náhlé příhody břišní v 50 případech (39 %). V šesti případech ze 129 (5 %) byl nález nespecifický (nebylo možné jednoznačně určit diagnózu). Negativní prediktivní hodnota ultrazvukového vyšetření je 0,57. CT diagnózy: akutní pankreatitida devět, divertikulitida devět, appendicitida devět, ileus šest, cholecystitida čtyři, kolitida dva, nefritida dva. U 20 pacientů bylo UZ vyšetření limitováno hyperstenickým habitem (v sedmi případech CT odhalilo diagnózu).

Závěr: CT vyšetření po provedeném negativním UZ vyšetření prokázalo diagnózu v méně než polovině případů. Negativní prediktivní hodnota UZ je poměrně nízká, nelze tedy dle negativního nálezu na UZ jistě vyloučit břišní patologii. Podílí se na tom skupina diagnóz, která může být z anatomických či habituálních důvodů na UZ limitovaně posouditelná.

Klíčová slova: CT, náhlá příhoda břišní, UZ

Major statement

To evaluate the correlation of CT scan results with ultrasound findings that did not show any pathology that could explain patients´ clinical presentation.

SUMMARY

Bárta R, Krivda J, Kundová S. The role of CT in diagnosing acute abdomen following negative ultrasound examination - a retrospective study

Aim: To evaluate the correlation of CT scan with ultrasound findings in patients who clinically presented with acute abdomen and their ultrasound examination did not show any explanatory pathology.

Method: We evaluated a cohort of 129 consecutive patients (19-91 years, men 59, women 70) who had abdominal CT scan performed in line with the local guidelines in the University Hospital Brno in June 2017 to May 2018. The percentage of CT scans with significant pathology and negative predictive value for abdominal ultrasound were calculated. The diagnoses identified on CT were reviewed and further divided in groups with calculation of the overall number of cases in each group.

Results: Out of 129 cases, CT scan confirmed acute abdomen in 50 cases (39%). In 6 cases (5%), CT scan showed non-specific features only. The negative predictive value for abdominal ultrasound examination was 0.57. CT diagnoses : acute pancreatitis 9, diverticulitis 9, appendicitis 9, ileus 6, cholecystitis 4, colitis 2, nephritis 2. In 20 patients the ultrasound examination was suboptimal due to obesity (in 7 cases CT revealed the diagnosis).

Conclusion: CT scan following a negative abdominal ultrasound examination revealed the underlying diagnosis in less than half of the cases. The negative predictive value of ultrasound is relatively low. Therefore, a negative ultrasound scan does not rule out a significant abdominal pathology. This can be due to a number of diagnoses which are difficult to identify in patients with obesity or anatomical abnormalities.

Key words: acute abdomen, CT, ultrasound


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět