Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(2): 177 -183

Hodnocení výsledků endovaskulární léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody dle doporučení mezinárodního multioborového konsenzu: Co je nutné sledovat a jsou kritéria splnitelná?

Evaluation of results of endovascular treatment for acute ischemic stroke according to the recommendations of international multi-society consensus: What is necessary to follow and can be the stated criteria fulfilled?

Martin Kocher1, Daniel Šaňák2, Jana Zapletalová3, Marie Černá1, Tomáš Veverka2, Vojtěch Prášil1, Michal Král2, Tomáš Dorňák2, David Franc2, Petr Polidar2
1 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení bylo ověření splnitelnosti doporučení mezinárodního multioborového konsenzu při hodnocení endovaskulární léčby akutní ischemické mozkové příhody.

SOUHRN

Kocher M, Šaňák D, Zapletalová J, Černá M, Veverka T, Prášil V, Král M, Dorňák T, Franc D, Polidar P. Hodnocení výsledků endovaskulární léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody dle doporučení mezinárodního multioborového konsenzu: Co je nutné sledovat a jsou kritéria splnitelná?

Cíl: Mechanická trombektomie (MT) symptomatického uzávěru mozkové tepny u  pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) se stala standardní léčbou. Na základě analýzy dosud publikovaných výsledků byla navržena v roce 2018 doporučení určená pro centra provádějící MT, která jsou zároveň považována za indikátory kvality péče. Cílem prezentované studie bylo ověřit, zda je naše centrum schopno plnit doporučení navržené mezinárodním multioborovým konsenzem a současně zhodnotit vývoj těchto indikátorů v čase srovnáním výsledků mezi lety 2016 a 2019.

Metodika: Do analýzy byli zařazení všichni pacienti s akutní iCMP a prokázanou okluzí velké mozkové tepny jak v předním, tak v zadním povodí, kteří byli léčeni v  našem centru v roce 2019. Všechna demografická a klinická data, časové údaje a  údaje o výsledcích léčby byly sbírány prospektivně a následně byly srovnány s  doporučenými hodnotami jednotlivých parametrů multioborového konsenzu. K  posouzení vývoje výkonnosti našeho centra byly výsledky za rok 2019 následně srovnány s výsledky pacientů léčených v našem centru v roce 2016.

Výsledky: V roce 2019 bylo na našem pracovišti indikováno k MT celkem 152 pacientů (52 % mužů, průměrný věk: 71,2 ? 13,2 let) s akutní iCMP. U 75 %  pacientů indikovaných k MT bylo zobrazení zahájeno do 23 minut od příjezdu do centra, punkce třísla u primárně transportovaných pacientů do centra byla provedena do 62 minut od zahájení zobrazení a u 70 % pacientů byla rekanalizace provedena do 34 minut od punkce třísla. Rekanalizace (mTICI ž 2b) bylo dosaženo celkem u 133 pacientů (87,5 %) a kompletní rekanalizace (mTICI 3) u 102 pacientů (67,2 %). Dobrého klinického výsledku (mRS 0-2) po 3 měsících dosáhlo 80 (52,6 %) pacientů. K SICH po výkonu došlo u pěti (3,4 %) pacientů.

Závěr: Výsledky ukazují, že lze splnit doporučované hodnoty parametrů uvedených v mezinárodním multioborovém konsenzu i v podmínkách České republiky, a lze je tak doporučit jako indikátory kvality péče.

Klíčová slova: akutní ischemická cévní mozková příhoda, mechanická trombektomie, indikátory kvality péče, stentretriever, aspirace

Major statement

The aim of presented study was to evalu- ate a possibility to fulfill the criteria of the international multi-society consensus for the evaluation of endovascular treatment of acute ischemic stroke.

SUMMARY

Kocher M, Šaňák D, Zapletalová J, Černá M, Veverka T, Prášil V, Král M, Dorňák T, Franc D, Polidar P. Evaluation of results of endovascular treatment for acute ischemic stroke according to the recommendations of international multi-society consensus: What is necessary to follow and can be the stated criteria fulfilled?

Aim: Mechanical thrombectomy (MT) of symptomatic occlusion of cerebral artery has become a standard treatment in acute ischemic stroke (IS) patients. Based on analysis of previously published results, the recommendations for the centers performing MT were introduced in the year 2018 and became accepted as indicators of quality of care. The aim of presented study was to evaluate if our center was able to follow the recommendations established by international multi-society consensus, and furthermore, to assess a trend of recommended indicators during the time using a comparison of our results between years 2016 and 2019.

Methods: All consecutive acute IS patients with large vessel occlusion both in anterior and posterior circulation treated in our center in the year 2019 were included in the analysis. All demographic and clinical data, as well as time parameters and treatment results were collected prospectively. Data were subsequently compared with recommended values of indi- vidual parameters of multi-society consensus. The results of the year 2019 were subsequently compared with those from the year 2016 to assess a trend in our center.

Results: In total, 152 patients (52% of males, mean age: 71.2 ? 13.2 years) were indicated to MR in our center in the year 2019. In 75% of patients indicated to MT, brain imaging was started within 23 min after patient?s arrival to center, groin puncture was performed within 62 min after patient?s arrival to center (primary transport), and in 70% of patients, recanalization was achieved within 34 min after groin puncture. Recanalization (mTICI ž 2b) was achieved in 133 (87.5%) patients a completed (mTICI 3) in 102 67.2%) patients. Eighty (52.6%) patients reached good 3-month clinical outcome (mRS 0-2). Symptomatic intracerebral hemorrhage after MT occurred in 5 (3.4%) patients.

Conclusion: Our results showed that it was possible fulfill the recommended values of parameters stated in the international multi-society consensus also in Czech Republic and thus, the can be recommended as indicators of quality of care.

Key words: acute ischemic stroke, mechanical thrombectomy, indicators of quality of care, stent-retriever, aspiration


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět