Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(2): 172 -176

Kavální filtry - zkušeností jednoho pracoviště

Inferior vena cava filters - a single-centre experience

Matej Straka1, Jakub Hustý1, Tomáš Rohan1, Martin Radvan2, Marek Sůva2
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
2 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je retrospektivní zhodnocení souboru pacientů našeho pracoviště z let 2013-2020, u kterých byl zaveden kavální filtr.

SOUHRN

Straka M, Hustý J, Rohan T, Radvan M, Sůva M. Kavální filtry - zkušenosti jednoho pracoviště

Cíl: Vyhodnocení indikací a komplikací spojených se zavedením a extrakcí kaválních filtrů.

Metodika: Jedná se o retrospektivní analýzy všech pacientů se zavedeným kaválním filtrem ve FN Brno v období 1/2013 až 12/2020. Byl sledován věk a pohlaví pacientů, indikace zavedení kaválních filtrů, přítomnost plicní embolie v době zavedení filtru či v minulosti. U dočasných filtrů byl sledován čas do extrakce filtrů a četnost neúspěšných extrakcí. Ze statistických metod byla použita deskriptivní statistika.

Výsledky: Celkem bylo zavedeno 72 filtrů dolní duté žíly (VCI) pro přítomnost proximálně zasahující hluboké žilní trombózy dolní končetiny. U 53 pacientů byl kavální filtr zaveden pro kontraindikaci systémové antikoagulace, u 16 pacientů pro trombus zasahující do dolní duté žíly před plánovanou lokální trombolýzou, u tří pacientů pro neúčinnou systémovou antikoagulaci. U 58 pacientů byl kavální filtr zaveden se záměrem jej extrahovat, u 14 pacientů byl kavální filtr zaveden primárně permanentně. Čtyřicet čtyři pacientů mělo kavální filtry extrahovány průměrně za 103 ? 54 dní od zavedení (medián: 104 dní, rozsah: 7-222 dní), u čtyř pacientů byla extrakce neúspěšná, osm pacientů se nedostavilo k plánované kontrole. U tří pacientů byly pozorovány komplikace.

Závěr: Zavedení kaválních filtrů byla v našem souboru spojena s nízkou mírou komplikací. I přesto by měla být individuálně u každého pacienta zvažována rizika a benefity tohoto zákroku.

Klíčová slova: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, kavální filtr

Major statement

The aim of this work is a retrospective evaluation of a patients with inserted caval filter in our department in the years 2013-2020.

SUMMARY

Straka M, Hustý J, Rohan T, Radvan M, Sůva M. Inferior vena cava filters - a single-centre experience

Aim: Evaluation of indications and complications associated with the introduction and extraction of caval filters.

Methods: This is a retrospective analysis of all patients with inserted caval filter in the Brno University Hospital in the period 1/2013-12/2020. The age and sex of patients, indications for the introduction of caval filters, and the presence of pulmonary embolism at the time of filter insertion or in the anamnesis were monitored. In the case of temporary caval filters, the time to filter extraction and the frequency of failed extractions were monitored. Descriptive statistics were used from statistical methods.

Results: A total of 72 inferior vena cava (VCI) filters were inserted for the presence of proximal deep vein thrombosis of the lower extremity. In 53 patients, caval filter was inserted to patients with contraindication of systemic anticoagulation, 16 patients due to thrombus extending into the inferior vena cava before planned local thrombolysis, and in 3 patients due to ineffective systemic anticoagulation. In 58 patients, the caval filter was inserted with the intention of its extraction, in 14 patients, the caval filter was inserted primarily permanently. In 44 patients, caval filters were extracted on average 103 ? 54 days after the introduction (median: 104 days, range: 7-222 days), in 4 patients the extraction was unsuccessful, 8 patients did not come to regular check-up. Complications were observed in 3 patients.

Conclusion: The insertion of caval filters was associated with a low rate of complications in our study group. Nevertheless, the risks and benefits of this procedure should be considered individually.

Key words: deep venous thrombosis, pulmonary embolism, inferior vena cava filter


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět